Opparbeidet fritidstomt - Skjermet beliggenhet - Byggeklar tomt - Vei helt frem!

Storebekkvegen 39 , 3588 Dagali

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PA VISNING BE OM SALGSSUM
Emilie Fredriksen
Emilie Fredriksen Partner / Eiendomsmeglerfullmektig
Type Hyttetomt / Selveier
Tomt 996 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 103
Bruksnummer 44
FINN.no 171344376
Sist endret 11.05.2020 12:39
Prisantydning 590 000
Totalpris 606 119

Beregnet totalkostnad

590 000,- (Prisantydning) Omkostninger 14 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000,-)) 199,50 (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 16 119,50 (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 606 119,50 (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Standard

Alle arbeider på tomten ble utført i tidsrommet oktober 2014, frem til februar 2015.
Hovedentreperenør var Dagali Bil og Maskin v/Las Aasberg, Dagali.
Tomt:
Tomten er sprengt ut, fylt opp og komprimert med bærende/drenerende masser og pukk.
Vei frem til tomt:
Veien er etablert helt opp til høyeste nivå på tomten.
Veien er bygget opp i henhold til krav for slik vei, dvs med bærelag og slitelag av god kvalitet på masser. Det er etablert stikkgrøfter i tilknytning til veien opp til tomten.
VA anlegg (Vann og Avløp) Infiltrasjonsanlegg:
Prosjektering og godkjenning av VA anlegget på tomten, ble utført av Lauvang VAR Consult.
Va anlegget består av en stor 3-kammer tank for gråvann, med godkjente filtergrøfter med kravspesifisert sand og filtermasse (sand). VA anlegget ble godkjent av Brynjulf Lauvvang.
Begge filtergrøfter er forskriftsmessig utført av Dagali Bil og Maskin v/Lars Aasberg.
 
Siden det når er gått litt over 4 år siden arbeidene ble ferdigstilt, så er det mulig at det må gjøres en ny søknad om godkjenning av VA anlegg.
Dette er i såfall formalia, siden anlegget i sin tid ble godkjent av Hol Kommune 6. oktober 2014. Anlegget har ikke vært benyttet siden det ble etablert.
Det har heller ikke foregått andre arbeider på tomten, eller i nærheten, som kan ha forringet anlegget.
Brønn på tomten:
Vann på tomten hentes fra 60 meter boret brønn med senkepumpe. Alle foringsrør er installert, bønn testet.  Senkepumpe medfølger og er klar til installasjon.
Det er montert en ringkum på toppen av borehullet.
Boring av brønn ble utført av Hallingdal Brønn og Graveservice.
Det er også lagt en vannledning i nærheten, som kommer fra en felles dyp-vanns brønn som ligger over veien fra tomten ca 100 meter avstand fra tomten). En tilknytning til denne brønnen, må i så fall avtales nærmere med grunneier.
Det står en rør-stuss opp, der hvor den andre vannlewdningen er etablert på tomten.
(Denne brønnen forsyner også vår hytte med vann).
Eletriske kabler fra hovednett:
Eletriske kabler er trukket frem til tomten, fra lokalt kabelskap ved tomten.  Dette arbeidet ble utført Hallingdal Kraftnett.
Det er lagt jordingskabel i grunnen på tomten. Dette arbeidet ble utført av Dagali Bil og Maskin v/Lars Aasberg.
Landskapsarbeider:
Det gjenstår landskapsarbeider (frø, jord etc.)  med tilføring av topplag med stedlige jord og masser.
Det anbefales å vente med dette til de endelige byggearbeider er ferdige.
Dette sammenfatter de anlegg som er etablert på tomten, dvs. det som normalt definerer en byggeklar tomt.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Dagali, en fjellbygd beliggende 1100 meter over havet i Hol kommune. Dagali byr på naturopplevelser både sommer som vinter, og om vinteren kan Dagali by på kilometervis med merkede og oppkjørte skiløyper, i tillegg til et hyggelig skisenter med 5 lange bakker. Om sommeren byr Dagali på flotte fiskeplasser, i tillegg til aktiviteter som blant annet rafting og elvepadling, go-kart og paintball.
Like ved fritidstoten er et elgetråkk og det er ofte både rev, elg og småvilt på tunet. Foruten at det er et urørt område (med unntak av et par hytter ) så er det også et stille og usjenert sted - med kun naturens egne lyder
For mer informasjon, se nettsidene:
www.dagaliopplevelser.no
www.dagali.no
www.dagalifjellpark.no

Løpende kostnader

Brøyting ved behov.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Privat vei frem til hyttetomten.

Regulering

Eiendommen  er regulert til fritidsbebyggelse. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.
På tomter for fritidsbebyggelse kan det oppføres en fritidsbolig med anneks og/eller uthus skal oppføres maksimalt 150 m2. BRA Anneks og eller uthus skal oppføes maksimalt 6 m fra fritidsboligen, og skal ikke overstige 30m2 BRA. Utenomhus parkering kommer i tillegg.
Innenfor byggeområdene tillates mønehøyde på 5,5 meter (over gjennomsnittelig planert terreng).
Bebyggelsen skal legges lavest mulig i terrenget. Oppfylling eller nedsenking av terreng skal ikke avvike mer enn til sammen 1,5 m fra opprinnelig terrengnivå. Pilarer/grunnmurer for bygninger eller terrasser skal ikke overstige 1m.
Hovedmøneretningen for ny bebyggelse skal ligge parallelt med høydetoktene. Bygningen skal tilpasses terrenget. Ved utbygning skal det tas særlig hensyn til skogvegetasjon som bidrar til å skjerme bebyggelsen.
Bebyggelsen skal gis en utorming som harmonerer med distriktes byggeskikk.
Tak skal utføres som saltak med takvinjkel mellom 22 og 32 grader.
Se vedlagt reguleringsplan for mer informasjon.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: ef@partners.no eller SMS: 46 80 50 40 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt % beregnet av salgssummen inkludert evt. fellesgjeld. I tillegg er det avtalt vederlag for oppgjør kr. 7.490,-, tilrettelegging. kr. 9.950,-, internettannonsering kr. 10.995,-,- For visninger er det avtalt kr. 2.900,- pr. visning. Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.