Gullaug

Engersand Havn - Strandhøyden II - Kun 1 leilighet ledig - Klar for innflytting!

Engersand Havn 58 , 3427 Gullaug

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Øystein Liverud
Øystein Liverud Eiendomsmegler

NABOLAGSPROFIL

88%

eier sin egen bolig

96%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

33%

har bolig på over 120 kvm

62%

av boligene er nyere enn 20 år

25%

er barnefamilier

Type / Eierform Leilighet / Borettslag
Primærrom 92 m²
Bruksareal 96 m²
Oppholdsrom 1
Soverom 2
Byggeår 2020
Gårdsnummer 115
Bruksnummer 166
FINN.no 186272624
Sist endret 02.03.2021 15:28
Prisantydning 1 740 000
Totalpris 5 801 159

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
H201 2 2 92 m2 96 m2 1 740 000,-

Areal

Primærrom: 92 kvm - 101 kvm, Bruksareal: 96,50 kvm - 105,50 kvm
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Tomt / Tomteareal

Eiet tomt på ca. XX kvm som eies av sameiet.
Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.
Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.
Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.
Det er åpnet for følgende tilvalg:
- XX
Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utenomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.
Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.
Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

Sameiet / Forretningsfører

Det vil bli opprettet ett/flere sameier på eiendommene, og ved kjøp av leilighet medfølger rett og plikt til å være medlem av felles sameie. Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men Selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp.For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjsonssameiet og driften av dette.Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Pengeheftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon..
Borettslagsandeler blir lignet på samme måte som selveierboliger med bl.a fradrag på renter betalt på din andel.
Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør.
Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå.
Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) utgjør 25 prosent (2018) av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal.
Likningsverdien for sekundærboliger (alle andre boliger du måtte eie) utgjør ca 90 prosent (2018) av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Estimerte felleskostnader

Fra kr 12.662,- per mnd. (første 5 år)
Fellesutgifter fordeles på henholdsvis driftskostnader og kapitalkostnader for andel fellesgjeld. Oppvarming er inkludert og beregnet etter leilighetens størrelse. Inkludert i driftskostnader vil være drift og vedlikehold av fellesanliggende, bygningsforsikring, forretningsfører-, revisor- og styrehonorar, grunnpakke kabel-tv, renovasjon og kommunale avgifter mm. Kapitalkostnader vil bestå av renter på andel fellesgjeld og etter år 6 også inkludere avdrag på andel fellesgjeld.
Oppførte kostnader er beregnet for en fordeling på innskudd 30% og andel fellesgjeld 70%. Nedbetales hele eller deler av fellesgjelden vil det direkte påvirke kapitalkostnader i fellesutgiftene. Driftskostnadene inkludert oppvarming er angitt for hver enkelt leilighet.
Fellesutgiftene inkluderer renter på fellesgjeld de første 5 år og øker fra og med år 6 da avdragsfri periode er over.
Les ytterligere beskrivelser i vedlagte prisliste og salgsoppgave.
Budsjett vedlagt salgsoppgaven.
Fastavgifter for vannbåren varme er lagt inn i fellesutgiftene.
Abonnementsavgifter til bredbånd og tlf kommer i tillegg.
Vannmåler installeres i hver leilighet for avregning av varmtvannsforbruk.
Oppvarming av boligen med vannbåren varme avregnes etter måler.
Se detaljert oversikt over driftsutgifter og fellesutgifter i vedlagte prisliste.

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende før overtakelse.
Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.
Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.
Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustad

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.
Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 30.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.
Selger er etter Bustadoppføringslova § 12 pliktig til å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering. Til det er dokumentert at det foreligger garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukeren rett til å holde tilbake alt vederlag. Overføring av innbetalt beløp til selger er avhengig av selgers garantistillelse i.h.t. Bustadoppføringslova § 47.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Oppvarming

Vannbåren varme og elektrisk gulvvarme på baderom.

Beskrivelse

19 lekre sjønære leiligheter
Strandhøyden 2 ligger i sydenden av Engersand Havn, bare 50 meter fra
vannet. Det er nært nok. Du både ser og kjenner at du bor ved fjorden.
Samtidig bor du behagelig i le, som det heter til sjøs. Litt lunere og litt
stillere enn helt nede i sjøkanten.
Dette er andre byggetrinn på Strandhøyden og er ett hus med 19 leiligheter fra 57 til 141 kvadratmeter.
Bygget er modernistisk, kubistisk, lyst og vakkert.
Overflatene er i pusset murverk med partier av grå tegl - tidløst, elegant og vedlikeholdsvennlig.
Leilighetene er lyse, solrike og vestvendte med gode planløsninger.
Alle leilighetene har fjordutsikt fra store vindusflater og romslige balkonger.
Strand, brygger og båthavn ligger et forsiktig steinkast unna. Ute er det stille og rolig, for bilen har forsvunnet
i garasjekjelleren under huset, og selv tar du heisen rett opp til din egen etasje.

Innhold

De fire siste ledige leilighetene er alle 3-roms leiligheter.
Leilighet 9, 11 og 15 (3-roms) inneholder: Entre, wc/bad, bod, masterbedroom med eget bad/vaskerom, soverom nr 2, kjøkken og stue med utgang til platting/terrasse/balkong og praktisk bod i forbindelse med utearealet.
Leilighet 10 (4-roms) inneholder:Entre, wc/bad, bod, masterbedroom med eget bad/vaskerom, soverom nr 2 og 3, kjøkken og stue med utgang til platting/terrasse/balkong og praktisk bod i forbindelse med utearealet..
Alle leilighetene har egen bioppstillingsplass og sportsbod i garasjeanlegget.

Standard

GULV
Énstavs Eikeparkett i stue, kjøkken, soverom, entré og bod. Keramiske fliser på bad, WC og vaskerom.
VEGGER
Malte vegger i lys farge. Keramiske fliser på bad og WC. Vegger i innvendig bod i leiligheten males ett strøk uten underbehandling.
HIMLINGER
Malt betong med synlige fuger/ systemhimling i boder.
KJØKKEN:
Kjøkkeninnredning i hvit utførelse fra HTH med høyde 2,1 m på overskap med innkassing over overskap pga. avtrekk fra vifte. Det leveres oppvaskbenk med nedfelt stålbeslag, samt avsatt plass og opplegg for oppvaskmaskin. Det er ikke anledning til å flytte på elektriske installasjoner samt avløp og vanntilførsel. Hvitevarer leveres på kjøkken fra Electrolux. Antall skap i henhold til egen kjøkkentegning, som er utarbeidet til den enkelte leilighet.
GARDEROBE:
Garderobeskap med hvite fronter. Det leveres 1 meter skap pr. seng i henhold til plantegning. Enkelte steder leveres noe mer skap jfr. salgsprospekt. Det leveres ikke skap eller innredning i gang/entre, så sant dette ikke er erstatning for innvendig bod/skap på soverom. Garderobene kan fåes i andre fargekombinasjoner som tilvalg.
INNVENDIGE DØRER Innvendige dører leveres hvite, glatte med vridere i børstet stål.
BAD:
På bad leveres hvit baderoms innredning med 120 cm eller 90 cm underskap med nedfelt servant og ettgreps servantbatteri, speil og veggbelysning. Dusjvegg/dusjhjørne leveres i hovedbadet. Badekar leveres ikke. Videre leveres ettgreps dusjbatteri med dusjgarnityr (fleksibel slange og hånddusj). Vegghengt klosett i hvitt porselen med skjult sisterne og vannlås. Det er videre avsatt plass og levert opplegg for vaskemaskin og tørketrommel (forutsetter kondenstørketrommel) i bad i de leiligheter som ikke har eget vaskerom.
På WC leveres veggmontert håndvask uten vaskeskap og vegghengt klosett i hvitt porselen. Der det er avsatt plass for dusj leveres sluk og ettgreps dusjbatteri med dusjgarnityr.
OPPVARMING:
Byggene oppvarmes med vannbåren gulvvarme i oppholdsrom m/termostat fra sentral oppvarmingskilde, basert på sjøvann/varmepumper/el.kjele. Badegulv leveres med elektriske varmekabler.

Beliggenhet

Sjønært, vestvendt og fritt beliggende
Engersand Havn er blitt et populært og ettertraktet boligområde, først og fremst på grunn av den sjønære beliggenheten, vestvendt med sol hele dagen og rike muligheter for badeliv, sjøliv og friluftsliv. Nærhet til Drammen og kort vei til hele Oslo-området gjør at folk flytter hit fra Lier, Drammen, Asker, Bærum og Oslo. Ikke så underlig, egentlig. For hvor mange andre steder på Østlandet kan du bo nesten i vannkanten med egen strand, brygge og båtplass uten å ha vunnet i Lotto? Det er kanskje farlig å bruke ord som enestående , unikt og ulikt alt annet. Engersand Havn har kvaliteter som normalt er hinsides rekkevidde for vanlige folk med vanlig god økonomi.
Din egen nabolagsrestaurant
På bryggekanten, med panoramautsikt over fjorden, ligger Ankeret, nabolagsrestauranten på Engersand Havn.
Ankeret åpnet sommeren 2017 og har plass til ca 30 gjester inne og noen flere på uteserveringen.
10 - 15 båtplasser i gjestehavna garanterer for gjestfriheten også for tilreisende med båt.
Vertskapet på Ankeret byr på ovnsbakt pizza, fiskesuppe pluss en varmrett eller to i tillegg.
På toppen kommer en god vinliste og selvfølgelig super service, slik det sømmer seg en riktig nabolagsrestaurant.

Betalingsbetingelser

Kjøper skal innbetale kr 200.000,-  av kjøpesum ved kontraktsinngåelse som sikkerhet for betaling. Dette anses som deponering på klientkonto. Rentene på det deponerte beløpet tilfaller kjøper.
Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.
Innbetalingen ved kontraktsinngåelse skal være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av håndpenger.
Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustad-oppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes et forskudd tilsvarende 20 % av kjøpesummen innbetalt ved kontraktunderskrift. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge Finansieringsbevis.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen.
Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør.
NB! Muligheter for tilvalg er begrenset i forhold til at leilighetene er ferdigstillt.

Eier

Ticon Utvikling AS