Skodje

Glomset - Tomt med fantastisk beliggenhet sør for Vallekrysset - Gode sol- og utsiktsforhold - Nærhet til fjord og fjell

Tomt Indrebø (Glomsetvegen) , 6260 Skodje

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Vegard Lianes
Vegard Lianes Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

87%

eier sin egen bolig

50%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

80%

har bolig på over 120 kvm

20%

av boligene er nyere enn 20 år

35%

er barnefamilier

Type / Eierform Boligtomt / Selveier
Tomt 16 774 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 512
Bruksnummer 3
FINN.no 299057767
Sist endret 01.06.2023 10:35
Prisantydning 3 000 000,-
Totalpris 3 088 820,-

Beregnet totalkostnad

3 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 75 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 000 000,-)) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 88 820,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 088 820,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Aursnes & Partners v/Vegard Lianes presenterer en stor tomt beliggende like sør for Valle, med panoramautsikt mot Storfjorden og strandlinje. Tomteområdet er regulert for 6 eneboligtomter, friluftsområde og felles lekeområde. Svaberg og bademulighet langs nederste delen av tomten og flotte turmuligheter på bla. Merafta. Det er ca. 20 km til Amfi Moa som tilbyr alt av servicefasiliteter, 7 km til Digernes Næringspark, 400 m til nærmeste busstopp "Indrevik øst" og 1,8 km til Kiwi Vallekrysset.

I henhold til reguleringsplan kan det oppføres boliger med gesimshøyde inntil 7 meter og mønehøyde inntill 9 meter. Det skal legges vekt på god terrengtilpasning, naturlig fargebruk, naturmaterialer i bygning og bevaring av eksisterende vegitasjon. Garasje kan oppføres med gesimshøyde inntil 4 meter og mønehøyde inntil 7 meter.
Det skal opparbeides 2 biloppstillingsplasser, inklusiv eventuell garasje, pr. boenhet på eiendommen.

Beliggenhet

Tomten ligger fint til på nedsiden av Glomsetvegen hvor man har panoramautsikt over Storfjorden. Svaberg og bademulighet langs nederste delen av tomten og flotte turmuligheter på bla. Merafta. Det er ca. 20 km til Amfi Moa som tilbyr alt av servicefasiliteter, 7 km til Digernes Næringspark, 400 m til nærmeste busstopp "Indrevik øst" og 1,8 km til Kiwi Vallekrysset.

Adkomst

Tomten ligger ca. 1,8 km sør for Kiwi Vallekrysset. Det vil bli skiltet med Aursnes & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ingen ferdigattest eller brukstillatelse for byggene som ligger plassert på denne eiendommen. Byggene er ikke beboelig og ansees som rivingsobjekt.

Formuesverdi

Det var ikke mulig å innhente formuesverdi for denne eiendommen.

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål. Det er tegnet inn 2 boliger på øverste del av tomten og 4 boliger på oversiden hyttene. Se vedlagt kart i salgsoppgaven.
For å kunne bygge slik området fremstår i dag er det avhengig av at det kan bli gitt dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene knyttet til opparbeiding av gang/sykkelvei til Valle.
Dersom man søker om dispensasjon fra ovennevnte bestemmelse og søker kommunen om å sette opp en erstatningsbolig på B1, vil det være muligheter for et positivt vedtak. Det står i dag en bolig som er ubeboelig og ansees som et rivingsobjekt, denne vil eventuelt kunne rives og erstattes med en ny bolig i området B1.

Bygningene skal plasseres innenfor de gitte byggegrenser. Plassering og møneretning skal fastsettes av kommunen i hvert enkelt tilfelle.
Boligene kan oppføres med gesimshøyde inntil 7 meter og mønehøyde inntill 9 meter.
Det skal legges vekt på god terrengtilpasning, naturlig fargebruk, naturmaterialer i bygning og bevaring av eksisterende vegitasjon.
Tomtene i område B2 kan ikke bebygges før kraftlinje er omlagt.
Garasjeplassering skal vises på byggemelding for bolighuset selv om garasjen skal bygges senere.
Garasjene kan oppføres med gesimshøyde inntil 4 meter og mønehøyde inntil 7 meter.
Det skal opparbeides 2 biloppstillingsplasser, inklusiv eventuell garasje, pr. boenhet på eiendommen. Biloppstillingsplassene skal vises på situasjonsplanen ved byggemelding.

Det går frem av godkjenningsvedtaket at før boligområdet kan bygges ut må feltet vere tilknyttet gang og sykkelvei fram til eksisterande gang og sykkelvei på Valle.

Nabotomt (Glomsetvegen 163) gnr. 512 bnr. 34 har eksklusiv bruksrett til friareal på ca. 400 kvm som mot deres tomt grenser i vest. Se vedlagt avtale i salgsoppgaven eller ta kontakt med megler for mer informasjon.

For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 92 81 18 28 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Tomt Indrebø (Glomsetvegen), 6260, Skodje, Gnr. 512 bnr. 3 i Ålesund kommune

Oppdragsnummer

141-23-0005

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Aursnes & Partners Ålesund sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.