Kolbotn

Kolbotn/Solbråtan. Eneboligtomt på 724 m² eiet tomt m/rammetillatelse | Populært bomiljø | Nærhet til flotte turområder

Solbråtanveien 68 B , 1410 Kolbotn

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Ole Andreas Huse
Ole Andreas Huse Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

84%

eier sin egen bolig

91%

av eiendommene har pris over 5 mill

84%

har bolig på over 120 kvm

73%

av boligene er eldre enn 20 år

39%

er barnefamilier

Type / Eierform Boligtomt / Selveier
Tomt 724 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 240
Bruksnummer 966
FINN.no 301817815
Sist endret 04.12.2023 09:25
Prisantydning 3 500 000,-
Totalpris 3 601 492,-

Beregnet totalkostnad

3 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000,-)) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 101 492,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 601 492,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger solrikt til i et populært og barnevennlig bomiljø på Solbråtan. Fra tomten er det kort gangavstand til Solbråtan stasjon med gode kommunikasjonsmuligheter i flere retninger samt flotte tur- og rekreasjonsområder ved Kolbotnvannet og Kantoråsen

Til Kolbotn Torg er det ca. 15 minutters gange. Her finners alt av servicetilbud, togstasjon med direkte tog til Oslo, Kolbotn Torg med i alt ca. 60 forretninger inkl. Coop Mega m/ferskvaredisk, cafeer og restauranter. I Kolben kulturhus finnes kino, bibliotek, kulturskole for barn og konserthus med et bredt kulturtilbud tilpasset alle aldersgrupper. Kiwibutikk med lange åpningstider ligger ved Sønsterudveien, ca. 10 min gange fra eiendommen.

Fra Solbråtan stasjon er det god forbindelse til Oslo og Ski med tog. Togturen til Oslo sentrum med tog tar kun 18 min med lokaltoget. Ved stasjonen er det også bussholdeplass med god forbindelse til både Kolbotn/Sofiemyr/Tårnåsen/Greverud/Oppegård/Langhus/Ski.

Oppegård tilbyr et aktivt lokalmiljø med mange forskjellige fritidsaktiviteter for liten og stor. Fotballbaner, flere idrettshaller, sykkelterreng, 9 og 18-hulls golfbane, svømmehall og Ingierkollen slalåmsenter med bakker tilpasset både liten og stor, ligger i nærmiljøet. På Sofiemyr finner du The Well - Nordens største bad- og velværesenter.

Bunnefjorden med flere fine badeplasser ligger en fin sykkel eller fottur fra boligen. På vinteren legges det kunstsnø og det kjøres opp skiløyper fra Golfbanen på Greverud (lysløype), som også er koblet opp mot løypenettet i Sørmarka. Om sommeren er Greverudrunden et utmerket sted for lengre joggeturer eller å plukke bær. "Hyttene" Stallerud, Sterkerud og Skeidarkollen videre inn i Sørmarka er flotte turmål på ski eller sykkel.

I januar 2020 slo Ski og Oppegård kommune seg sammen og dannet Nordre Follo kommune. Den nye kommunen har tilsammen rundt ca. 60 000 innbyggere.

Løpende kostnader

Engangsgebyr, tilknytning vann per bruksenhet, Kr 10 000,-

Engangsgebyr, tilknytning avløp per bruksenhet, Kr 10 000,-

Alle satser er inkl. mva. og gjelder fra 01.01.2023.

Alle eiendommer belastes de til enhver tid gjeldende satser for kommunale avgifter. Den henvises forøvrig til kommunens avgiftsregulativ som normalt finnes på kommunens hjemmesider.

Det er pr d.d. ikke eiendomsskatt i Nordre Follo kommune.

Tomtetype

742 kvm. på eiet tomt i boligregulert område.

Tomten er ubebygd med tomtegrunn som består hovedsakelig av naturtomt/tidligere
hage med naturvekster, frukttrær og noe fjell i dagen. Tomten skråner fra vest ned mot øst.

Eiendommen ligger innenfor hensynsone/støysone ved toglinjen. Utbyggingstiltak på
eiendommen krever dispensasjon fra gjeldene bestemmelser og må
hensynta støykrav og avstand til vei og jernbane ved utbygging, samt kommuneplanbestemmelsens § 6-1 som setter krav til 12 meters avstand mellom ny boenhet og gjenboende bebyggelse. Utdrag av kommuneplanbestemmelser er vedlagt salgsoppgaven.

Adkomst

Lett adkomst fra offentlig vei innpå felles privat adkomstvei

Regulering

Eiendommen ligger i boligregulert område.

Utdrag fra reguleringsbestemmelsene:
Det tillates enebolig samt tilhørende parkeringsanlegg, uthus og konstruksjoner. Samme tomt skal kun bebygges med ett frittliggende småhus.

Grad av utnytting beregnes som prosent av bebygd areal (% BYA). Tillatt BYA er 22 % av netto tomteareal. Maksimal mønehøyde er 9 meter og maksimal gesimshøyde er 6,5 meter. Høydene måles fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen til høyeste møne og gesims.

Det skal avsettes 2 parkeringsplasser på til sammen minimum 36 m² BYA. Parkeringsplassene kan ligge på terreng eller overbygges med garasje eller carport. Garasje/carport kan integreres i boligen.

Utsnitt av reguleringskart med bestemmelser er vedlagt salgsoppgaven. Det henvises til bestemmelsene og reguleringskart med byggegrenser vedr. hvordan tomten kan bebygges.

Eiendommen ligger innenfor hensynsone/støysone ved toglinjen. Utbyggingstiltak på eiendommen krever dispensasjon fra gjeldene bestemmelser og må hensyn ta støykrav og avstand til vei og jernbane ved utbygging. Det foreligger rammetillatelse fra Nordre Follo kommune for enebolig datert . Et utvalg av fasadetegninger og rammetillatelsen er vedlagt salgsprospektet.

Nordre Follo kommune sin hovedledning for vann ligger ved eiendomsgrensen mot Solbråtanveien. Byggegrensen foren eventuell garasje er minimum 3 m fra denne ledningen.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Med boligkjøperforsikring får du ekstra trygghet når du kjøper bolig. Du får juridisk hjelp hvis du oppdager vesentlige skjulte feil og mangler ved boligen, eller hvis det er tilbakeholdt eller gitt uriktige opplysninger som har påvirket boligkjøpet ditt. Boligkjøperforsikringen gir deg også juridisk rådgivning, advokathjelp og håndtering gjennom rettsapparatet hvis du trenger det.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 98 40 40 52 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen, og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.

Kjøper må selv bekoste eventuelle undersøkelser av grunnforhold i forbindelse med byggesaksbehandling.

Tilknytningspunkt og kapasitet for el-anlegg, telefoni/bredbånd og evt. andre ledninger må avklares nærmere med leverandører av de respektive anlegg direkte av kjøper.

Selger er ikke kjent med funn av fornminner eller utslipp/søl av miljøfarlig avfall på tomten.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.  

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners Follo/Estator Eiendomsmegling AS har avtale med Askim og Spydeberg Sparebank om formidling av finansielle tjenester. Ta kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Solbråtanveien 68 B, 1410, Kolbotn, Gnr. 240 bnr. 966 i Nordre Follo kommune

Oppdragsnummer

193-23-0048

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, kommuneplankart, rammetillatelse med vedlegg. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren & Partners Follo sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.