Storestandal

Innhaldsrikt småbruk i hjartet av Sunnmørsalpane - Jaktrett - Gode inntekter frå masseuttak

Standalvegen 78 , 6184 Storestandal

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Andre Kragset
Andre Kragset Eigedomsmeklar MNEF

NABOLAGSPROFIL

100%

eier sin egen bolig

74%

har bolig på over 120 kvm

19%

er barnefamilier

39%

er gift

26%

har høyskoleutdanning

Type / Eierform Landbrukseiendom / Selveier
Primærrom 114 m²
Bruksareal 247 m²
Bruttoareal 247 m²
Tomt 719 000 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 1
Soverom 3
Byggeår 1980
Gårdsnummer 170
Bruksnummer 4
FINN.no 316844224
Sist endret 25.08.2023 11:11
Prisantydning 4 850 000,-
Totalpris 4 987 070,-

Beregnet totalkostnad

4 850 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 121 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 850 000,-)) 14 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 137 070,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 4 987 070,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Velkomen til Standalvegen 78!

Eit innhaldsrikt småbruk med flott beliggenheit midt i hjartet av Sunnmørsalpane og med Hjørundfjordn like utanfor stovedøra.
Eigedomen ligg fint til med kort veg til flotte naturopplevingar både på fjorden, i fjøra og på fjellet.

Eigedomen har gode inntekter på fallrettar og mineralutvinning, sjå landbrukstakst vedlagt i komplett prospekt for utvida informasjon.

På tunet har ein våningshus og driftsbygg.
Våningshuset er over 2 plan, har normal standard utifrå byggeår og tilhøva elles, oppussing/renovering må påreknast.
Hovudetasje:
Vindfang, gang, trapperom, 3 soverom, bad, stove, kjøkken vaskerom og biinngang.
Underetasje:
Ueinnreidd/ lagerareal.

Driftsbygget er i dag nytta som lager. I tillegg har eigedomen 2 naust.

Sjå tilstandsrapport og landbrukstakst vedlagt i prospektet for meir informasjon.

Innhold

Eigedomen består av våningshus, driftsbygg og 2 naust.

Våningshuset er oppført kring 1980 er over 2 plan og inneheld:
Underetasje:
Uinnreidd areal/lager.
Hovudetasje:
Vindfang, gang, 3 soverom, bad, vaskerom, stove og kjøkken.

Driftsbygget var oppført kring 1978 og inneheld fjøs og høybygg. Er i dag nytta som lager.

Det er 2 naust på eigedomen med ukjent alder.

Standard

Bustaden og bygga held normal standard utifrå byggeår og tilhøva elles.
Oppussing og renovering må påreknast.
Viser til tilstandsrapport og landbrukstakst for utvida informasjon.

Løpende kostnader

Kommunale avgifter, eigedomsskatt, renovasjon, forsikring, straumforbruk og liknande.

Forsikring

If Polisenummer: 6123735

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport frå takstmann er desse elementa gjeve tilstandsgrader 2 og 3:
-Utvendig > Taktekking
-Utvendig > Veggkonstruksjon
-Utvendig > Veggkonstruksjon på garasje
-Utvendig > Vinduer i vestvegg
-Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
-Utvendig > Utvendige trapper
-Innvendig > Overflater
-Våtrom > Generell > Bad/vaskerom
-Våtrom > Generell > Bad
-Våtrom > Generell > Vaskerom og biingang
-Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
-Tekniske installasjoner > Vannledninger
-Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
-Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
-Utvendig > Nedløp og beslag
-Utvendig > Vinduer
-Utvendig > Dører
-Utvendig > Verandadører
-Utvendig > Andre utvendige forhold
-Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
-Innvendig > Pipe og ildsted
-Innvendig > Rom Under Terreng
-Innvendig > Innvendige trapper
-Innvendig > Innvendige dører
-Innvendig > Andre innvendige forhold
-Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
-Tekniske installasjoner > Avløpsrør
-Tekniske installasjoner > Ventilasjon
-Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
-Tomteforhold > Drenering
-Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
-Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
-Tomteforhold > Septiktank
-Tomteforhold > Andre tomteforhold
-Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
-Innvendig > Radon
-Tomteforhold > Terrengforhold

I tilstandsrapport frå takstmann er desse elementa gjeve tilstandsgrader IU:
-Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad/vaskerom
-Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Vaskerom og biingang

Sjå tilstandsrapport vedlagt i prospekt for utvida informasjon

Boligens areal

Primærrom: 114 kvm, Bruksareal: 247 kvm

Våningshus
Underetasje:
Bruksareal: 133 m².
Primærrom: 0 m².

Fyrste etasje:
Bruksareal: 114 m².
Primærrom: 114 m². Desse roma er oppgjeve som primærrom: Vindfang, gang, bad, vaskerom, biinngang, 3 soverom, kjøkken og stove.

Driftsbygg:
Underetasje:
Bruksareal: 146 m².
Primærrom: 0 m².

Fyrste etasje:
Bruksareal: 274 m².
Primærrom: 0 m².

Naust 1:
Bruksareal: ca 50 m². (stipulert areal og ikkje nøyaktig oppmålt
Primærrom: 0 m².

Naust 2:
Bruksareal: ca 25 m². (stipulert areal og ikkje nøyaktig oppmålt
Primærrom: 0 m².

Eigedomen er ikkje oppmålt av meklar. Oppgjeve areal er henta frå rapport frå takstmann.
Det er bruken av romet på befaringstidspunktet som avgjer om romet vert definert som P-ROM eller S-ROM.
Dette betyr at romet både kan være i strid med byggteknisk føresegn og mangle godkjenning i kommunen for den aktuelle bruken, utan at dette vil få betydning for takstmannen sitt val.

Adkomst

Eigedomen ligg inntil offentleg veg og har direkte tilkomst derifra.

Tomt

Areal: 719 000 kvm, Eierform: Eiet tomt

Eigedomen er iflg. gardskart klassifisert slik:
Fulldyrka jord: 37,4 dekar
Innmarksbeite: 7,1 dekar
Produktiv skog: 306,9 dekar
Anna markslag: 358,5 dekar
Bebygd, samf. vatn, bre..: 8,5 dekar

Eigeodmen har i tillegg andel i felles utmark som ikkje har definert areal.

Garasje / Parkering

Godt med parkeringsareal på tunet.

Byggemåte

Bygga er oppført i mur/betong og tre.
Sjå rapportar frå takstmann for utvida informasjon om bustaden sin bygge og konstruksjonsmåte.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det vert ikkje utferda ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998. jfr. plan- og bygningslova §21-10, femte ledd.

Adgang til utleie

Dette er ein sjølveigd eigedom og kan i si heilheit fritt utleigast.
Sjå elles takst for informasjon om utleige av areal og fallrettar.

Oppvarming

Elektrisk hovudoppvarming og vedfyring.

Energimerking


Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Ikkje opplyst.
Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 7 095 pr. år Kommunale avgifter omfattar feiing/tilsyn. Eigedomsskatt for 2022 kr 457,- Renovasjon vert fakturert frå Volda Ørsta Reihaldsverk og standard avgift er kr. 4 024,-, sjå www.vor.no for utvida informasjon. Ein må pårekne utgifter til drift av felles vatn

Eiendomsskatt

Det er i Ørsta kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør X promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 590 000 pr. 31.12.21 Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. 31.12.21 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eigedomen er i hovudsak i LNF område(ikkje regulert.)
Delar av eigedomen er regulert til masseuttak og delar av felles utmark på Standaleidet er regulert til fritidsføremål.
Kommuneplan og reguleringsplanar kan sjåast på kommunene sine nettsider eller på meklar sitt kontor.

Konsesjon / Odel

Eigedomen er konsesjonspliktig og pga. størrelsen er den også omfattet av reglar om bu- og driveplikt.
Kjøpar er sjølv ansvarelg for å søke om og få innvilga konsesjon, herunder å betale handsamingsgebyret (ca kr. 5000,-).
Dersom konsesjon vert nekta er det kjøpar som har konsesjonsrisikoen. Kjøpar risikerer å berte pålagd å selje eiedomen til nokon som kan få konsesjon. I slike tilfelle skal likevel seljar haldast skadeslaus og eigedomen vert overteken på avtalte vilkår seinast innan 2 månadar etter at det føreligg avslag fyrste på konsesjonssøknad. Endring av overtakingsdato utover det som er nemnt over skjer etter avtale mellom partane og skal skriftleg stadfestast overfor meklar.
Meklar gir kjøpar nødvendig hjelp til utforming av konsesjonssøknaden.
Eigedomen er odlingsjord då kravet til dette er minimum 35 dekar dyrka areal. Ingen av odelsrettshavarane har ytra ynskje om å nytte retten.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1840/900006-1/57  Utskifting  01.06.1840 
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1847/900025-1/57  Erklæring/avtale 02.11.1847 
grenser over Standaleidet
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1864/900026-1/57  Erklæring/avtale 01.11.1864 
grenser Standaleidet
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1869/900068-1/57  Erklæring/avtale 15.07.1869 
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1869/900069-1/57  Utskifting 15.10.1869 
Gjelder denne registerenheten med flere

1871/900081-1/57  Bestemmelse om veg 06.02.1871 
Standalsveien.
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1873/900080-1/57  Bestemmelse om veg 23.06.1873 
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1877/900076-1/57  Bestemmelse om beiterett  08.01.1877 
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1892/900051-1/57  Utskifting 13.08.1892 
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1894/900050-1/57  Utskifting 23.07.1894 
overuts.
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1906/900119-1/57  Bestemmelse om veg 22.01.1906 
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1916/900260-1/57  Bestemmelse om veg 18.11.1916 
Standaleidet
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1917/990040-1/57  Bestemmelse om veg  08.01.1917 
Standaleidet
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1936/228-1/57  Utskifting 08.02.1936 
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1966/2363-1/57  Erklæring/avtale 05.08.1966 
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
 
1968/3218-1/57  Jordskifte 17.12.1968 
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1971/2952-1/57  Jordskifte 01.10.1971 
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1974/1281-2/57  Forkjøpsrett 29.03.1974 
RETTIGHETSHAVER:
KARL J STANDALS SØSKEN, DERES NÅLEVENDE BARN OG
BARNEBARN
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1975/990058-1/57  Elektriske kraftlinjer 26.02.1975 
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1975/3176-1/57  Erklæring/avtale 21.08.1975 
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
 
1980/417-3/57  Festekontrakt - vilkår 28.01.1980 
festetid: 99 år
Gjelder matrikkelenhet: Knr:1520 Gnr:170 Bnr:4 Fnr:1
ÅRLIG AVGIFT NOK 150
LEIEN KAN REGULERES
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1982/690-2/57  Erklæring/avtale 19.02.1982 
LEIE AV AREAL
LEIE-TID: 25 ÅR
BEST. OM FORLENGELSE
Rettighetshaver
STANDAL FORDYRKINGSLAG
Gjelder denne eiendom m.fl.
Gjelder denne registerenheten med flere

1984/1550-1/57  Jordskifte 10.04.1984 
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1990/4041-1/57  Erklæring/avtale 06.09.1990 
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelse om radio/TV anlegg
 
1997/1567-1/57  Skjønn 03.04.1997 
Kraftlineskjøn nr. l7/l960 B
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1997/1568-1/57  Skjønn 03.04.1997 
Overskjøn sak 33/l96l B
grunn til kraftledning
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1997/5542-1/57  Erklæring/avtale 21.11.1997 
om overdragelse av overføringsanlegg mellom Tussa Kraft AS
og Statnett SF om l32 KV overføringsanleggene
Ørskog-Sykkylven-Haugen.
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1998/3020-1/57  Rettighet 13.07.1998 
Rettighetshaver:STANDAL KNUSEVERK AS  
Org.nr: 982432480
LEIEAVTALE
Leietid 10 år
Fra dato 01/01/1998
Bestemmelser om forlengelse
Leigevederlag: kr. 6,83 pr. m3 ferdig produsert masse
Leigeavtalen omfattar rett til uttak av sand, stein og
grusmasse
Kan framleigast utan samtykke frå heimelshavaraen/utleigaren
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2000/5020-1/57   ** Transport av rettighet 29.11.2000 
gjelder: RETTIGHET 1998/3020-1/57
Fra:DYRØY BRØDR AS  
Org.nr: 948997401
Til:STANDAL KNUSEVERK AS  
Org.nr: 982432480
 
2001/2170-1/57  Rettighet 08.06.2001 
Rettighetshaver:STANDAL KNUSEVERK AS  
Org.nr: 982432480
LEIE AV GRUSTAK
Leietid 15 år
Nærm. best. om leievederlag
Bestemmelser om forlengelse
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2001/4628-1/57   ** Nye vilkår 31.10.2001 
gjelder: RETTIGHET 2001/2170-1/57
Leiekontrakten kan ikke utløpe selv om kortere leietid er
avtalt så lenge det løper lån fra SND som er sikret med pant
i leigeretten
 
2001/2173-1/57   ** Obligasjon i leierett 08.06.2001 
BELØP: NOK 5.000.000
gjelder: RETTIGHET 2001/2170-1/57
Panthaver:SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE  
Org.nr: 937899785
 
2004/1020-1/57   ** Transport av panthaver 08.03.2004 
gjelder: OBLIGASJON I LEIERETT 2001/2173-1/57
Fra:Kredittbanken Asa  
Lnr: 5712110
Til:SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE  
Org.nr: 937899785
 
2001/2172-1/57  Rettighet 08.06.2001 
Rettighetshaver:STANDAL KNUSEVERK AS  
Org.nr: 982432480
LEIEAVTALE
Leietid 15 år
Fra dato 09/04/2001
Nærare best. om leigevederlag
Bestemmelser om forlengelse
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2001/4628-3/57   ** Nye vilkår 31.10.2001 
gjelder: RETTIGHET 2001/2172-1/57
Leiekontrakta kan ikkje utløpe selv om kortere tid er avtalt
så lenge det løper lån frå SND som er sikret med pant i
leieretten.
 
2001/2173-3/57   ** Obligasjon i leierett 08.06.2001 
BELØP: NOK 5.000.000
gjelder: RETTIGHET 2001/2172-1/57
Panthaver:SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE  
Org.nr: 937899785
 
2004/1020-3/57   ** Transport av panthaver 08.03.2004 
gjelder: OBLIGASJON I LEIERETT 2001/2173-3/57
Fra:Kreditbanken Asa  
Lnr: 5712108
Til:SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE  
Org.nr: 937899785
 
2001/4627-3/57   ** Obligasjon i leierett 31.10.2001 
BELØP: NOK 500.000
gjelder: RETTIGHET 2001/2172-1/57

2007/909790-1/200  Jordskifte 08.11.2007 
jordskiftesak 1510-2006-0008 Store-Standal gnr 170
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2015/886634-1/200  Erklæring/avtale 28.09.2015 
Rettighetshaver:Statnett SF  
Org.nr: 962986633
Avtale vedrørende erver av rettigheter for bygging og drift av 420 kV-ledningen Ørskog-Sogndal
Med flere bestemmelser

2015/887696-1/200  Erklæring/avtale 28.09.2015 
Rettighetshaver:Statnett SF  
Org.nr: 962986633
Bestemmelse om bygging/drift av 420kV-ledningen Ørskog - Sogndal
Med flere bestemmelser

Rettigheter på 1520-170/43
Rettigheter i eiendomsrett
1975/5201-2/57  Bestemmelse om veg 01.12.1975 
rettighetshaver:Knr:1520 Gnr:170 Bnr:4

Vei/vann/avløp

Eigedomen ligg inntil offentleg veg. Felles vassledning med andre eigeodmar i området. Avløp til septik med felles sjøledning.

Tilbehør

Vi gjer spesielt merksam på at bustaden sitt lausøyre og tilbehør ikkje inngår i handelen med mindre dette er spesifisert i prospektet.
Her vert det opplyst at det lausøyre som befinn seg på eigedomen som ikkje tilhøyrer leigetakarar ved overtaking tilfell kjøpar.
Kvitevarer som ikkje er integrert i innreiing inngår ikkje dersom det ikkje er spesifisert. Fastmontert og innebygd kjøkken- og baderomsinnreiing fyl bustaden.
Med mindre anna er spesifisert gjeld NEF si normgjevande liste over lausøyre og tilbehør.

Dødsbo

Eiendommen selges som et dødsbo, og arvingene har begrenset med kunnskap om boligens tilstand, da de aldri har bebodd den.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 47 80 85 85 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.Tidlegast etter endeleg konsesjonshandsaming.

Diverse

Eigedomen er ikkje oppmålt av meklar. Oppgjeve areal, både innvendig og utvendig er henta frå rapport frå takstmann.
Salsoppgåva er basert på seljar sine opplysningar gjeve til takstamann, meklar og opplysningar innhenta frå kommunen og andre offentlege kjelder.
Interessentar oppmodast til å undersøkje eigedomen godt, gjerne saman med sakkyndig, før bod vert gjeve. Det er ikkje kontollert at tomtegensene stemmer med dei grensene som er fysisk satt.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Standalvegen 78, 6184, Storestandal, Gnr. 170 bnr. 4 i Ørsta kommune

Oppdragsnummer

196-23-0039

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Kragset & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.