Larvik

Østre Halsen / Steinsnes Vest - Flott byggeklar eneboligtomt ved sjøen!

Steinsnes Vest - Solaveien - Tomt E , 3260 Larvik

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Thomas Østmo
Thomas Østmo Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner

NABOLAGSPROFIL

79%

eier sin egen bolig

84%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

44%

har bolig på over 120 kvm

29%

av boligene er nyere enn 20 år

42%

er barnefamilier

Type / Eierform Boligtomt / Selveier
Tomt 407 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 1005
Bruksnummer 105
FINN.no 223515125
Sist endret 17.10.2022 11:38
Prisantydning 3 400 000,-
Totalpris 3 486 342,-

Beregnet totalkostnad

3 400 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 85 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 400 000,-)) -------------------------------------------------------- 86 342,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 486 342,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Velkommen til Steinsnes og Steinsnes, Vest det nyeste og siste eneboligområdet i dette området og dette er de to siste tilgjengelige tomtene.

Begge tomtene er byggeklare med vann, avløp, strøm og trekkerør til fiber til/ved tomtene. Tomtene er også forhåndsbelastet slik at de er klare for grunnarbeider.

Tomtene selges uten byggeklausul, kjøper kan selv velge boligtype og leverandør. Grunneier har fått utarbeidet et tegningsett på boligene på illustrasjonstegningene som medfølger handelen.

Kvartalet disponerer et felles uteområde i midten av tomtene. Eiendommene vil få tinglyst bruksrett til dette område.
Området er orientert mot syd / vest med Larviksfjorden som nærmeste nabo. Du er omgitt av noen av Larviks mest attraktive strand- og friluftsområder, og er i umiddelbar nærhet til båthavna i Hølen. I nærområdet er skoler, barnehage, idrettsanlegg, kirke og dagligvareforretning.

Tomtene

Selveiertomter uten byggeklausul.

Solaveien - tomt D: Ca. 483 kvm Pris kr 3.600.000,- + omkostninger.
Solaveien - tomt E: Ca. 407,7 kvm Pris kr 3.400.000,- + omkostninger.

Tomtene overleveres slik de fremstår ved besiktigelse.

Vedlagt prospektet følger geoteknisk rapport av grunnen. Begge tomtene er forhåndsbelastet.

Grunnet hensynet til siktlinjer skal selger gi skriftlig godkjenning vedrørende plassering av bygningsmassen før byggesøknad sendes kommunen.
Vedlagte situasjonkart 1. Viser selgers ønsker om plassering av boligene.

Det medfølger tegninger til forslag til to flotte boliger.
Kjøper står fritt til å velge andre boligtyper og leverandør.
For nærmere spørsmål vedrørende dette kontakt megler.

Beliggenhet

Steinsnes Vest er nyeste og siste eneboligområde på Steinsnes og dette er de to siste tilgjengelige tomtene.

kvartalet disponerer et felles uteområde i midten av tomtene. Eiendommene vil få tinglyst bruksrett til dette område.

Området er orientert mot syd / vest med Larviksfjorden som nærmeste nabo. Du er omgitt av noen av Larviks mest attraktive strand- og friluftsområder, og er i umiddelbar nærhet til båthavna i Hølen. I nærområdet er skoler, barnehage, idrettsanlegg, kirke og dagligvareforretning. Svært god bussforbindelse langs Gonveien.

Løpende kostnader

Kommunale avgifter for enebolig er anslått til ca. kr 12.000,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.

Det vil også påløpe en engangskostnad for tilkobling til offentlig nett. I følge Larvik kommune er tilknytningsavgift for tomtene ca. kr 20.000,-.

Det mulighet til å tilkoble seg enten Viken fiber eller Telenor som leverandør på Kabel TV og bredbånd. Selger vil hente inn tilbud fra begge leverandører.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt likningsverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt. Likningsverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om likningsverdi kontakt skatteetaten.

Regulering

Eiendommen er regulert til:
Boligbebyggelse - frittliggende eneboliger med rett til etablering til sekunærleilighet til boligen. BF1-BF2-BF3.

Utnyttelsesgrad for: A1, A2, B1,B2 og C er BYA 45%.
Utnyttelsesgrad for: D,E og F er BYA 40%

Reguleringsplanen åpner for å bygge over to fulle etasjer + loftsetasje.

Reguleringsplan: Reg.plan Steinsnes Vest
Reguleringsbestemmelser: Steinsnes Vest

Sutasjonskartet merket: "Grunneiers forslag til bebyggelse viser tomtene med byggegrenser.
Det er verdt å merke seg at på dette situasjonskartet så er mindre deler av bebyggelsen på noen tomter skissert noe over byggegrenser. Situasjonskartet er ment som en illustrasjon. Selger har ikke byggesøkt noen av tomtene.

Utsnitt av reguleringsplan og tilhørende bestemmelser er vedlagt prospektet. Interessenter oppfordres til selv å undersøke reguleringsmessige forhold hos kommunen.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 95 99 40 44 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis.

Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter plikter å sette seg inn i salgsoppgave og tilstandsrapport da disse danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg. Fra 01.01.2022 vil avhendingslova endres slik at det ikke lengre er adgang til å selge eiendom "as is" til forbruker, og følgende salgsbetingelser vil gjelde:

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Steinsnes Vest - Solaveien - Tomt E, 3260, Larvik

Gnr. 1005 Bnr. 105
Gnr. 1005 Bnr. 106

Oppdragsnummer

22-21-0165

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Leinæs & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.