Korshavn Kirkeøy

Stor eiendom med potensiale Korshavn

Dammyrskogen 27 , 1680 Skjærhalden

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Henriette Knold Andersen
Henriette Knold Andersen Fagansvarlig / Partner / Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

86%

eier sin egen bolig

63%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

62%

har bolig på over 120 kvm

26%

er barnefamilier

42%

er gift

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Tomt 418 749 m² / Eiet tomt
Byggeår 1900
Gårdsnummer 25
Bruksnummer 19
FINN.no 191693968
Sist endret 23.06.2021 12:16
Prisantydning 8 000 000
Totalpris 8 201 342

Beregnet totalkostnad

8 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 172,- (Panteattest kjøper) 200 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 8 000 000,-)) -------------------------------------------------------- 201 342,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 8 201 342,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Spennende, men forlatt eiendom midt på vakre Kirkeøy; 418.000 m2 variert tomt bestående av fjell/naturtomt, skog, diverse bygninger og noen mål dyrkbare arealer. Eiendommen fremstår totalt sett i dag som ikke driveverdig, men har potensiale knyttet til tilbakeføring av eiendomsmassen og til kommunens nye arealplan.
Eiendommen er i utgangspunktet et gårdsbruk, men det er ingen drift der nå. Bygningsmassen består av et våningshus, en låve/vognskjul og et uthus/anneks. Av disse er det bare uthuset/annekset som er i god nok stand til at det kan pusses opp, de andre bygningene er ødelagt. Før eiendommen ble gjengrodd hadde våningshuset fint utsikt ned mot Korshavnskilen og en frodig hage hvor det fortsatt skal finnes botaniske skatter.
Det er tidligere tatt ut noe skog på eiendommen, men eiendommen er i dagens forfatning ikke ansett som driververdig. Eiendommen er underlagt  konsesjon, og det er boplikt på Hvaler.
Eiendommen ligger i et område med en blanding av boliger og hytteområder, samt landbruksbebyggelse. Deler av eiendommen er i kommunens nye arealplan avsatt til nåværende og framtidig spredt bolig- fritids eller næringsbebyggelse (merket med gult på kartet). Det vil si at tiltak som er nødvendig i forbindelse med tradisjonell jord- skog-, og utmarksnæring tillates. Behovet for bygningene skal kunne dokumenteres og må dimensjoneres i samsvar med faktiske, driftsmessige behov.
Driftsbygninger tillates oppført med bebygd areal på inntil 500 m2. Utvidelse av gårdstun, opparbeidelse av lagerplass og uteareal i forbindelse med landbruksdrift kan tillates med inntil 500m2.
Borg havn planlegger 9-11 nye båtplasser ved det gamle fergeleie i Korshavn. Plassene vil administreres av Korshavn velforening på vegne av Hvaler kommune/Borg havn. Fastboende vil prioriteres og ønsker man plass må det sendes inn søknadsskjema via Hvaler kommune sine nettsider.

Standard

Våningshus -
Våningshuset er helt ødelagt. Store lekkasjer i taket, mye råte i alle trekonstruksjoner. Mye vann i krypkjelleren. Huset må rives.
Grunnmur er av granittmur.
Låve/vognskjul -
Låve/vognskjul er også i meget dårlig stand så det har ingen teknisk verdi (dvs. det koster minst like mye og sette det tilbake i bra stand og som å rive/bygge nytt) men det er ikke like dårlig som våningshuset.
Anneks/uthus -
Uthus/anneks er i noe bedre stand så dette kan pusses opp.
Se vedlagt tilstandsrapport for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Korshavn er et lite sted som ligger ved Korshavnkilen vest på Kirkeøy på Hvaler. Tidligere var Korshavn et knutepunkt for trafikken til og fra Kirkeøy og en del fra de østre øyer. Hvalerfergen gikk fra Korshavn i perioden 1959 til 1989, mens kaia nå fungerer kun som beredskap. Like ved eiendommen ligger Korsvold Gård, et lite økologisk gårdsbruk med gårdsutsalg sommerstid og Frøkengården som er et historisk landemerke på Hvaler. Hvalers hovedstad, Skjærhalden, ligger ca. 7 km fra eiendommen, og er et av øyas samlingspunkter med yrende båtliv om sommeren. Her finner man matbutikker, fiskebutikk, pizzarestaurant, fiskerestaurant, pub, baker, butikker samt marina/båthavn. Fra Skjærhalden går det også rutebåt til Strömstad i Sverige. Kosterøyene i Sverige ligger også en overkommelig båttur unna Hvaler. På Kirkøy finner man også en populær 9-hulls golfbane, Hvaler Gjestgiveri som arrangerer konserter og festivaler sommerstid, microbryggerier og galleri.

Tomt

Areal: 418 749 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomtearealet er omtrentlig da det ikke er satt fysiske tomtemerker.

Ferdigattest / brukstillatelse

Foreligger ikke på grunn av bygningens alder.

Boligens areal

Våningshuset:
Det er kun målt ca. areal ut fra kommunens kart da det er for farlig med fysisk oppmåling.
Bruttoareal: ca 110 m².
Låve/vognskjul:
Det er kun målt ca. areal ut fra kommunens kart da det er for farlig med fysisk oppmåling.
Bruttoareal: 55 m².
Anneks/uthus:
Bruttoareal: 33 m²
Bruksareal: 29 m².
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 5 505

Formuesverdi

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).
Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Bevaringsverdig

Boligen er registrert i SEFRAK-registerert. Det vil si bygninger (i hovedsak eldre enn år 1900) som er registrert som kulturminne i det såkalte SEFRAK-registeret, men som ikke er fredet etter Kulturminneloven. Utover det som er nevnt under 'formål' knytter det seg ingen spesielle restriksjoner til det at en bygning er SEFRAK-registrert. Mange av dem vil likevel kunne ha lokal eller regional verneverdi, og det vil som regel være lurt å kontakte regional kulturminne-myndighet også i de tilfellene der bygningen ikke er formelt meldepliktig.
Våningshuset, fjøset og uthuset er merket rødt og

Regulering

Eiendommen er ikke regulert og omfattes av Kommuneplan 2019-2031.

Konsesjon / Odel

Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr (kr.5000). Kjøper har konsesjonsrisikoen og vil være bundet av sitt pristilbud selv om konsesjonsmyndighetene ikke aksepterer prisen. Kjøper kan da risikere å bli pålagt å selge eiendommen til en som kan få konsesjon. I slike tilfeller skal likevel selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket.

Vei/vann/avløp

Eiendommen er ikke tilkoblet offentlig vann og avløp.
Påkoblingsavgift til Hvaler kommune pålydende kr. 85.000,-, samt kostnader for arbeid tilkommer.

Offentligrettslig pålegg

På grunn av våningshusets dårlige forfatning er det krav til sikring rundt bygget.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:
Eiendommen selges slik den står.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til henriette@mollerpartners.no eller SMS: 46 63 52 92 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.