Hundvåg

Skeie på Hundvåg. 3 boligtomter for salg

Skeie , 4083 Hundvåg

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Eirik Huus
Eirik Huus Eiendomsmegler MNEF / Siv. Økonom

NABOLAGSPROFIL

55%

eier sin egen bolig

90%

har bolig på over 120 kvm

90%

av boligene er eldre enn 20 år

30%

er barnefamilier

39%

er gift

Type / Eierform Boligtomt / Selveier
Tomt 500 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 5
Bruksnummer 1079
FINN.no 260771467
Sist endret 31.01.2023 14:29
Prisantydning 2 200 000,-
Totalpris 2 200 000,-

Beskrivelse

3 FRISTILTE TOMTER UTEN BYGGEKLAUSEL!

Tomt 1 : Matrikkel 5/1079: 683 kvm: prisantydning 2 400 000
Tomt 2 : Matrikkel 5/1089: 582 kvm: prisantydning 2 300 000
Tomt 3 : Matrikkel 5/1090: 498 kvm: prisantydning 2 200 000

Omkostninger ved tinglysning; ca 60.000,- per tomt

Tomtene ligger landlig til, nord på Hundvåg. Eiendommene var tidligere en del av Skeie gård på Hundvåg. Tomtene grenser til ubebygde områder som er regulert utbygget til boligformål - mot øst er det innregulert lekeplass.

Fine turområder med badeplasser og båthavn i Lundsvågen.

Det er nå kort reisetid både til Stavanger sentrum og sørover, med  påkjøring noen hundre meter borte til Ryfast- veinettet med tunneller opp til Mosvannet.

Tomtene kan bebygges med eneboliger i henhold til bestemmelsene i reguleringsplanen. Utnyttelse, høyde, etasjer med videre er foreligger i planen.

Viktig informasjon rundt utnyttelse og bebyggelse

Utnyttelse og ny bebyggelse på eiendommen følger reguleringsbestemmelsene for tomtene.

Selv om planen skulle åpne for det, vil boligene ikke kunne bebygges med kjelleretasje, fordi de private VA ledningene ikke har dybden som kreves

Beliggenhet

Tomtene ligger på nordre del av Hundvåg, mellom Skeie mot vest og Lundsvågen mot øst. Kort vei også til Sandvågen. Nydelige turområder og badeplasser i nærområdet. Skolevei på gå- og sykkelvei, både til Skeie Skole (1-7 kl. ) kun ca. 300 meter fra  og til Lunde skole (1-10 kl.) ca.  750 meter fra

Adkomst

Fra Hundvåg Ring og Husabøveien

Formuesverdi

Utarbeides først ved ferdigstillelse av nye boliger

Regulering

De  3 tomtene er regulert til bolig.
I forbindelse med salget har megler innhentet regulerings- bestemmelser/kart fra kommunen. Disse er gjengitt i  salgsprospektet. Gjeldende plan er 2425. Bestemmelser for plan 2425 områderegulering for Atlanteren er vedlagt. Konferer om ønskelig med megler vedrørende detaljer/beskrivelser på eiendommen og nærområdet.

Tomtene ligger i område BK.

For tomtene gjelder konkret:
5.5 BK - Eksisterende boligområde i nord.
Allerede utført: Innenfor feltet tillates hver eiendom delt i to eiendommer, slik at det til sammen for feltet
blir 6 enebolig- eiendommer Feltet skal ha kun en adkomst. Delingen skal utarbeides av
fagperson og være iht. kommuneplanens retningslinjer: «Retningslinjer for tomtedeling
uten krav om reguleringsplan».

Maksimalt % bebygd areal (% BYA) = 30 % av tomta, inklusiv garasje og biloppstillingsplass.
Det tillates en maks gesims-/mønehøyde = 6/8 meter. Høyder måles fra gjennomsnittlig
planert terreng.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 91 51 81 52 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Tinglyst legalpant tilsvarende 1 G.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Skeie, 4083, Hundvåg, Gnr. 5 bnr. 1079 i Stavanger kommune

Oppdragsnummer

38-18-9030

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Huus & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.