Nord-torpa

Fritidstomt med attraktiv beliggenhet nær Spåtind Fjellstue, Skiløyper, Turmuligheter og Synnfjorden

Panoramavegen 38 , 2880 Nord-torpa

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Caroline Svensrud
Caroline Svensrud Eiendomsmegler MNEF / Partner
Type / Eierform Hyttetomt / Selveier
Tomt 1 265 m² / Festet tomt
Gårdsnummer 148
Bruksnummer 1
FINN.no 192586166
Sist endret 29.11.2020 02:26
Prisantydning 875 000
Totalpris 898 212

Beregnet totalkostnad

875 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 21 870,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 875 000,-)) -------------------------------------------------------- 23 212,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 898 212,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Denne tomta ligger midt i det praktfulle Synnfjellområdet. Området er veletablert med flere nyere hytter. Tomta ligger fint til med  mange fasiliteter og aktiviteter i nærområdet. Området er et eldorado for deg som liker å gå langrenn da det finnes milevis med skiløyper her. Her oppe blir skiløypene kjørt opp tidlig og du trenger ikke sette deg i bilen for å finne løyper når den første snøen legger seg.  Alpinanlegg ligger rett i nærheten med flere nedfarter.   I tillegg har området har også mange fine fiskevann og elver, og på sommerstid er et hav av turstier i området. Spåtind Fjellstue ligger rett i nærheten med diverse fasiliteter. Her kan det nevnes basseng, treningsrom, tennisbane mm.
På vei opp til Spåtind finner du også Synnfjellporten, hvor det er muligheter for å få kjøpt noe dagligvarer, samt kafe. Ellers er det søndasåpen nærbutikk i Torpa, der hvor man svinger opp mot Synnfjellet.
Nærmeste sentrum er Dokka, ca 40 km. Her finner du et godt utvalg av butikker. blant annet sportsbutikk, flere dagligvareforretninger, bensinstasjoner, vinmonopol, apotek etc.
Fra Oslo er det ca. 2,5 times kjøring til Synnfjell.

Innhold

Festet tomt på 1265 m2.

Standard

Tomta ligger i et svært attraktivt hytteområde på Synnfjell/Spåtind. Tomta er på 1265 m2 og ligger fint til med utsikt mot Synnfjorden samt fjellområdet.
Det renner en bekk gjennom tomta og kjøper oppfordres til å ta kontakt med NVE for eventuell flytting/omlegging av denne.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ved oppføring av ny fritidsbolig må det søkes Nordre Land kommune for tillatelse til tilak. Det må også  søkes om midlertidig brukstillatelse/ferdigattest hos Nordre Land kommune når arbeider er sluttført.

Løpende kostnader

Festeavgift og kommunale avgifter som per dd. kun faktureres for eiendomsskatt beregnet av tomt.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger innenfor gjeldende kommunedelplan Synnfjell Øst og er regulert til arealformål Fritids- og
turistformål.
Ved oppføring av ny hytte henviser vi til gjeldende kommunedelplan for  Synnfjell Øst.
Utdrag fra denne:
3.2          B40 - Fritidsbebyggelse (jf. pbl §§ 11-9 og 11-10)
For areal avsatt til nåværende og fremtidig fritidsbebyggelse, og der annet ikke er nevnt i spesielle bestemmelser i kap. 3.2.1 t.o.m. kap. 3.2.5 gjelder følgende bestemmelser:
                Utnyttingsgraden pr. tomt kan være maksimalt 230 m2 BYA fordelt på 3 bygninger, inkludert biloppstillingsplasser i henhold til tabell 3. Maksimalt tillatt størrelse på hovedhytta er 160 m2 BYA.
                Tomtestørrelsen skal være minimum 1000 m2 og maksimum 1500 m2. For enkeltstående fortettingstomter innimellom eksisterende bebyggelse tillates tomtestørrelser ned til 900m2.
                Uthus eller garasje skal ikke overstige 50 m2 BYA for hver bygning. Maksimal mønehøgde/største gesimshøyde for anneks, uthus eller garasje er 4,5 meter. Anneks skal ikke ligger mer enn 8 m fra hovedhytta. For tomter over 1 daa kan annekset være inntil 50 m2 BYA og for tomter under 1 daa kan annekset være inntil 30m2 BYA. Anneks kan ikke deles fra som egen bruksenhet.
                For hovedhytta skal mønehøyden ikke overstige 5,5 meter for bygninger med saltak målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå jf. gjeldende teknisk forskrift.  For hovedhytte med pulttak skal topp høyde tak ikke overstige 4,5 meter målt fra laveste terrenghøyde inntil byggets veggliv. Ved bruk av torvtak tillates henholdsvis mønehøyde og gesimshøyde på 5,8 og 4,8 meter.
Eiendommen ligger innenfor henssynssone Krav vedrørende infrastruktur (H410) og Krav om felles planlegging
(H810_1) hvor det er startet opp arbeid med ny reguleringsplan; Detaljregulering for Spåtindområdet. Fra
bestemmelsene til kommunedelplanen:
8.2 Soner med særlige krav til infrastruktur (jf. pbl § 11-8 bokstav b, jf. § 11-9 nr. 3)
8.2.1 B110 - Infrastruktursone - avløp
Innenfor område med hensynsone H410_1 vil det være krav om tilkobling til offentlig vann og avløpsnett for
alle nye og eksisterende fritidsboliger, næringsarealer og boliger med innlagt vann, jf. plan- og bygningsloven
§ 30-6 første ledd, der betingelsene for å kreve slik tilknytning foreligger etter § 27-1 og 27-2.
Tilknytningsplikten gjelder uavhengig av tidligere gitte utslippstillatelser. Etablering av nye enkeltstående
utslipp tillates ikke, jf.pbl. § 11-9 nr. 3.
8.5 Soner med krav om felles planlegging (jf. pbl § 11-8 bokstav e)
8.5.1 B112 - Gjennomføringssoner - H810
Det er krav om felles reguleringsplan for de arealer som på plankartet er vist som hensynssone 810,
gjennomføringssoner:
H810_1 Spåtind Sport Hotell
H810_2 Gråberga
H810_3 Huldreheimen
H810_4 Klevmosætervegen
H810_5 Klevmosæterhøgda
H810_6 Storslåtte
H810_7 Åssætra
H810_8 Nylen
H810_9 Nysætra
H810_10 Synnfjellporten
I disse områdene kreves grunneiersamarbeid i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan, oppfyllelse av
rekkefølgekravene og opparbeidelse av områdene.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til caroline@partnerseiendomsmegling.no eller SMS: 95 28 70 57 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.