Etnedal

ETNEDAL/GAMLESTØLEN - Tomt på ca 900 kvm - Umiddelbar nærhet til skiløyper, flotte turområder og alpinbakke!

Bakkebygde 311 , 2890 Etnedal

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Trine Grini
Trine Grini Eiendomsmegler MNEF / Partner
Type / Eierform Hyttetomt / Selveier
Tomt 894 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 114
Bruksnummer 74
FINN.no 192587458
Sist endret 16.04.2021 10:57
Prisantydning 290 000
Totalpris 298 592

Beregnet totalkostnad

290 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 7 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 290 000,-)) -------------------------------------------------------- 8 592,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 298 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Tomt på ca 900 kvm med fin beliggenhet rett ved Gamlestølen i Etnedal.
Tomten er flat, og det er enkel adkomst, hvor det er tinglyst bruksrettighet til vegen som går inn til nabohytta.

Beliggenhet

Her er det flotte turmuligheter både sommer og vinter, og nærmeste skiløype ligger rett ved tomta. Her kommer du inn på stort løypenett hvor du kan gå milevis på ski om du ønsker det.
Gå inn på www.skisporet.no, og søk på Gamlestølen for å få full oversikt over løypenettet.
Det er flere turstier og fjelltopper i nærområdet, og tar du deg en kort kjøretur kan du blant annet parkere på Fjellsætra og gå opp til Spåtind toppen som ligger 1414 moh.
Det er kun noen minutters spasertur til Gamlestølen hvor det er blant annet er kafè, skitrekk og alpinmuligheter, barnas gård med mer. For den som ønsker større utfordringer i skibakken er det ca. 40 minutters kjøretur til Aurdal Alpinsenter.
Fra Oslo er det ca 3 timers kjøretur opp.

Boligens areal

U . etasje/kjeller:
Bruksareal: x m².
Primærrom: x m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:
1. etasje:
Bruksareal: x m².
Primærrom: x m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:
2. etasje:
Bruksareal: x m².
Primærrom: x m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: 
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adkomst

Kjør mot Etnedal, og mot Gamlestølen. Tomten ligger på høyre side rett før man kommer opp til Gamlestølen, og det vil bli satt opp til salgs skilt ved tomten.

Regulering

Eiendommen ligger i et område avsatt til LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.
Utdrag fra reguleringsplanen for fritidseiendom i LNRF-område:
Rammer for bebyggelse (PBL § 11-9, nr. 5)
a) Det tillates inntil tre bygg pr tomt (hovedhytte, anneks og uthus/garasje).
b) Det skal være minimum 2 biloppstillingsplasser pr tomt.
c) Utnyttelsesgrad er maks BYA = 215 m² pr tomt, medregnet to biloppstillingsplasser.
d) Maksimal tillatt møne- og gesimshøgde er 5,5 meter målt fra topp grunnmur.
e) Frittliggende garasjer og uthus skal framstå som underordnet i forhold til bolig-/hovedhus.
f) Gjennomsnittlig synlig grunnmurhøyde ved ferdig planert terreng skal ikke overstige
0,6 meter. Maks størrelse på anneks/uthus er 50 m2 BYA.
g) Retningslinjer for fritidsbebyggelse skal gjelde for byggesaksbehandling, jf. kap. 5.4.
5.4 Retningslinjer for fritidsbebyggelse
I tillegg til kap. 5.1, 5.2 og 5.3 gjelder disse retningslinjene ved plan- og byggesaksbehandling for
fritidsbebyggelse.
1. Arealutnyttelse, utbyggingsvolum, estetikk m.m.
Hensyn til fri ferdsel langs vassdrag, sikring av ferdselsårer og stier, samt beitebruk skal tillegges vekt i plan- og byggesaker.
2. Natur- og miljøhensyn
Det skal legges vekt på å bevare naturpregede områder på en slik måte at hensynet til biologisk
mangfold, naturlige flomveier og rekreasjon ivaretas.
3. Teknisk infrastruktur
Ny fritidsbebyggelse skal ha tilfredsstillende løsning for elektrisitet, veg, vann og avløp.
Vann- og avløpsanlegg skal planlegges og utformes i tråd med gjeldende lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg.
4. Belysning
Utendørsbelysning skal være avskjermet slik at en i størst mulig grad unngår blendende effekt og
fjernvirkning.
Fasadebelysning tillates ikke.
Utendørsbelysning skal begrenses og reduseres til et minimum når hytta ikke er i bruk.
5. Fortetting
Ved fortetting med ny bebyggelse skal det tas vesentlig hensyn til eksisterende utbyggingsstruktur,
landskap, vassdrag og terreng.
Fortetting skal skje på en skånsom måte slik at området beholder sitt særpreg.
Kommuneplanens arealdel 2019-2029 - Vedtatte planbestemmelser 21.11.2019 Side 25
Anneks vurderes som en del av hytta, og tillates ikke fradelt.
Størrelsen på en tomt bør ikke overstige 1,5 daa.
6. Inngjerding
Det kan tillates inngjerding av inntil 600 m2 pr. tomt etter søknad.
Gjerdene bør utformes i tre, og grinder skal slå utover. Gjerdehøyde kan være maks 110 cm.
Gjerder som ikke vedlikeholdes kan kreves fjernet.
Flere tomter kan tillates inngjerdet samlet, der dette er hensiktsmessig, etter søknad til kommunen.
Ved vurdering av søknad om inngjerding skal hensynet til fri ferdsel, sikring av ferdselsårer og stier, samt
beitebruk tillegges vekt.
7. Portaler og flaggstenger
Oppsetting av portaler og flaggstenger tillates ikke

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til trine@partnerseiendomsmegling.no eller SMS: 97 03 78 11 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.