Nord-torpa

Fritidstomt med attraktiv beliggenhet nær Spåtind Fjellstue og langrennseldorado - Nydelig utsikt - 845 moh

Panoramavegen 40 , 2880 Nord-torpa

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Caroline Svensrud
Caroline Svensrud Eiendomsmegler MNEF / Partner
Type / Eierform Hyttetomt / Selveier
Tomt 1 140 m² / Festet tomt
Gårdsnummer 148
Bruksnummer 1
FINN.no 219939357
Sist endret 26.05.2021 12:15
Prisantydning 1 090 000
Totalpris 1 091 372

Beregnet totalkostnad

1 090 000,- (Prisantydning) Omkostninger 202,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 1 372,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 091 372,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Denne tomta ligger midt i det praktfulle Synnfjellområdet!
Området er veletablert med flere nyere hytter.
Tomta ligger fint til med mange fasiliteter og aktiviteter i nærområdet. Området er et eldorado for deg som liker å gå langrenn da det finnes milevis med skiløyper her. Her oppe blir skiløypene kjørt opp tidlig og du trenger ikke sette deg i bilen for å finne løyper når den første snøen legger seg.  Alpinanlegg ligger rett i nærheten med flere nedfarter. I tillegg har området har også mange fine fiskevann og elver, og på sommerstid er et hav av turstier i området. Spåtind Fjellstue ligger rett i nærheten med diverse fasiliteter. Her kan det nevnes basseng, treningsrom, tennisbane mm.
Du finner søndagsåpen nærbutikk i Torpa, der hvor man svinger opp mot Synnfjellet.
Nærmeste sentrum er Landsbyen Dokka, ca 40 km. Her finner du et godt utvalg av butikker. blant annet sportsbutikk, flere dagligvareforretninger, bensinstasjoner, vinmonopol, apotek etc.
Fra Oslo er det ca. 2,5 times kjøring til Synnfjell.

Innhold

Tomta ligger i et svært attraktivt hytteområde på Synnfjell/Spåtind. Dette er en festet tomt på 1140 m2.
Den ligger fint til med utsikt mot Synnfjorden samt fjellområdet.

Standard

Tomta ligger i et svært attraktivt hytteområde på Synnfjell/Spåtind. Tomta er på 1140 m2 og ligger fint til med utsikt mot Synnfjorden samt fjellområdet. Her er det vann, kloakk  inn til tomtegrense og strøm i nærheten.
Her kan du sette opp en hytte med høy standard og alle fasiliteter.
Gode solforhold på tomta.
Ved oppføring av ny fritidsbolig er det kommunedel for Synnfjell Øst og planens bestemmelse B40 som er gjeldende.

Beliggenhet

Denne tomta ligger midt i det praktfulle Synnfjellområdet!
Dette er et veletablert hytteområde med mange fasiliteter og aktiviteter i nærområdet, uten at det er mye støy og mas. Hit kan du reise og bare nyte sol og utsikt. Og er du ute etter aktiviteter finnes disse rett i nærheten.
Fra tomta er det ca. en halvtimes gange opp til Skjervungfjellet hvor du finner en fantastisk 360 graders utsikt!
Området er et eldorado for deg som liker å gå langrenn, da det finnes milevis med skiløyper her.
Her oppe blir skiløypene kjørt opp tidlig og du trenger ikke sette deg i bilen for å finne løyper når den første snøen legger seg.  Alpinanlegg ligger rett i nærheten.  
I tillegg har området har også mange fine fiskevann og elver, og på sommerstid er et hav av turstier i området.
Rett ovenfor hytta finner du Spåtind fjellstue med diverse fasiliteter. Her kan det nevnes basseng, treningsrom, tennisbane mm.
Det er søndagsåpen nærbutikk i Torpa, der hvor man svinger opp mot Synnfjellet.
Nærmeste sentrum er Dokka, ca 40 km. Her finner du et godt utvalg av butikker. blant annet sportsbutikk, flere dagligvareforretninger, bensinstasjoner, vinmonopol, apotek etc.
Fra Oslo er det ca. 2,5 times kjøring opp til Synnfjell.

Løpende kostnader

Festeavgift og kommunale avgifter som per dd. kun faktureres for eiendomsskatt beregnet av tomt.
Eiendomsskatten er nå på kr. 875,-. Denne vil bli beregnet av Skatt Øst ved ferdigstillelse av fritidsbolig.
Avgift for brøyting ligger på ca. kr. 3000,- årlig samt utgift til vegvedlikehold ca. kr. 1000,-.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ved oppføring av ny fritidsbolig må det søkes Nordre Land kommune for tillatelse til tilak. Det må også søkes om midlertidig brukstillatelse/ferdigattest hos Nordre Land kommune når arbeider er sluttført.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Det er kommunedelplan for Synnfjell øst som er gjeldende arealplan for området.
Eiendommen har planformål: Fritidsbebyggelse - Nåværende.
Kommunedelplanens bestemmelse B40 gjelder for tomta.
Utdrag fra denne:
For areal avsatt til nåværende og fremtidig fritidsbebyggelse, og der annet ikke er nevnt i spesielle bestemmelser i kap. 3.2.1 t.o.m. kap. 3.2.5 gjelder følgende bestemmelser:
- Utnyttingsgraden pr. tomt kan være maksimalt 230 m2 BYA fordelt på 3 bygninger, inkludert biloppstillingsplasser i henhold til tabell 3. Maksimalt tillatt størrelse på hovedhytta er 160 m2 BYA.
- Tomtestørrelsen skal være minimum 1000 m2 og maksimum 1500 m2. For enkeltstående fortettingstomter innimellom eksisterende bebyggelse tillates tomtestørrelser ned til 900m2.
- Uthus eller garasje skal ikke overstige 50 m2 BYA for hver bygning. Maksimal mønehøgde/største gesimshøyde for anneks, uthus eller garasje er 4,5 meter. Anneks skal ikke ligger mer enn 8 m fra hovedhytta. For tomter over 1 daa kan annekset være inntil 50 m2 BYA og for tomter under 1 daa kan annekset være inntil 30m2 BYA. Anneks kan ikke deles fra som egen bruksenhet.
- For hovedhytta skal mønehøyden ikke overstige 5,5 meter for bygninger med saltak målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå jf. gjeldende teknisk forskrift. For hovedhytte med pulttak skal topp høyde tak ikke overstige 4,5 meter målt fra laveste terrenghøyde inntil byggets veggliv. Ved bruk av torvtak tillates henholdsvis mønehøyde og gesimshøyde på 5,8 og 4,8 meter.
- For nåværende fritidstomter (både bebygde og ubebygde) på Klevmosæterhøgda over høydekote 880, i Åssætra over høydekote 835 og generelt i Gråberga skal mønehøyde for bygg med saltak ikke overstige 5,0 meter målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå, og topp høyde tak for bygg med pulttak ikke overstige 4,0 meter målt fra laveste terrenghøyde inntil byggets veggliv. Ved bruk av torvtak tillates henholdsvis mønehøyde og gesimshøyde på 5,3 og 4,3 meter.
- I terreng slakere enn 1:6 skal grunnmurhøyden ikke overstige 0,5 meter. Grunnmur over 0,3 meter skal forblendes med naturstein eller treverk.
- Ved fargesetting av bygninger skal det benyttes farger i den mørke enden av brun- eller gråskalaen, inklusive vindskier og omramminger av vinduer og dører. Bygninger kan være ubehandlet og gråne naturlig.
- Tak skal tekkes med matte flater. Torvtak kan tillates med stedtilpasset torv, sedum eller røsslyng.
- Bygningskropper med en klar hovedretning skal ligge med hovedmøneretning langs med kotene.
- Der landskapet er kupert innenfor byggeområdet skal det ikke bygges på markerte toppunkter som er 2 meter eller mer over omkringliggende terreng eller på kant av naturlige terrasseringer i terrenget. Det skal ikke bygges på siluettlinjer og åstopper.
- Byggeområder og felles adkomstveger skal arronderes slik at mest mulig eksisterende terreng og vegetasjon beholdes.
- Fylling skal være maks 1 meter og skjæring skal være maks 1,5 meter over eksisterende terreng. Skjæring kan erstattes med natursteinsmur. Tomtearronderinger kan ikke løses med kun fylling med unntak av bygg med sokkel i terreng med helning mellom 1:6 og 1:4.
- Toppdekke med humus skal tas av og deponeres i ranker på maks 2 meters høyde slik at den naturlige frøbanken bevares. Toppdekket tilbakeføres ved fullendt arrondering på alle skråninger og flater som ikke skal bebygges eller benyttes til veg/manøvreringsareal eller biloppstillingsplass. Byggetomten skal ikke tilsås.
- Overskuddsmasser skal kjøres til godkjent massedeponi.
- Det skal ikke bygges i terreng brattere enn 1:4.
- I terreng med helning mellom 1:4 og 1:6 skal størrelsen på hovedhytta ikke overstige 100m2 BYA. Lengde på hytta uten retningsendring eller annen brytning i fasadelivet skal være maksimalt 12 meter. I slike områder skal bebyggelsen oppføres med sokkel/trapping, plate på stolper eller grunnmur inntil 1,5 meter høyde forblendet med naturstein eller treverk. Overgangsterreng 1:6 kan vurderes i hvert enkelt tilfelle mht. størrelse på hovedhytta og maksimal lengde. Størrelsen og lengden kan der terrengarronderingen tillater det økes opp mot 140m2 BYA og maksimal lengde 16 meter.
- Arealer avsatt til utbygging skal ikke flatehogges. Det settes følgende krav til hogst innenfor arealformålet: maksimalt uttak av bartrær skal ikke overstige 2/3 av treantallet, gjenstående skog skal så langt som mulig være jevnt fordelt på arealet, alle levedyktige / utviklingsdyktige bartrær lavere enn 7 meter skal bevares ved hogst inntil en tetthet på ca. 15-30 trær pr dekar med innbyrdes avstand ca.8 meter. Av disse bør 1/3 være høyere enn 4 meter. Videre hogst i byggefelt avventes til hyttetomter klargjøres/bebygges. Kun byggegrop og vegareal kan snauhogges. All øvrig hogst skal omsøkes.
- Fritidstomter skal ligge tomt i tomt med felles grense. Unntak kan være nødvendige passasjer for eksisterende og fremtidige stier, turveger og skiløyper samt VA-nett.
- Der det blir fritidstomter ovenfor hverandre i flere rekker i høyderetning skal tomtene og fritidsboligene legges i forbandt.
- Der tomtene ligger i eller inn mot myr skal det legges inn en buffersone med en byggegrense på 15 meter mot myrkant i reguleringsplanene.
For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til caroline@partnerseiendomsmegling.no eller SMS: 95 28 70 57 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Panoramavegen 40, 2880, Nord-torpa, Gnr. 148 bnr. 1 Fnr. 176 i Nordre land kommune

Eier

Ingvild Lindahl Hvalby Sturla Njølstad Slotsvik

Oppdragsnummer

61-21-0018

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.
Det gjøres oppmerksom på at Partners Eiendomsmegling Dokka sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.