Odnes

2 solgt - Prosjekterte tomannsboliger på nytt boligfelt - Fin fjordutsikt og gode solforhold - Nærhet til Randsfjorden

Lille Odnes Boligområde , 2879 Odnes

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Caroline Svensrud
Caroline Svensrud Eiendomsmegler MNEF / Partner
Trine Grini
Trine Grini Eiendomsmegler MNEF / Partner

NABOLAGSPROFIL

84%

eier sin egen bolig

50%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

53%

har bolig på over 120 kvm

33%

er barnefamilier

28%

er gift

Type / Eierform Tomannsbolig / Selveier
Primærrom 70 m²
Bruksareal 77 m²
Oppholdsrom 1
Soverom 2
Byggeår 2021
Gårdsnummer 21
Bruksnummer 1
FINN.no 220657358
Sist endret 17.11.2021 14:36
Prisantydning 2 290 000,-
Totalpris 2 296 372,-

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
3 2 70 m2 77 m2 2 290 000,-
4 2 70 m2 77 m2 2 290 000,-
5 2 70 m2 77 m2 2 290 000,-
6 2 70 m2 77 m2 2 290 000,-
7 2 70 m2 77 m2 2 290 000,-
8 2 70 m2 77 m2 2 290 000,-
9 2 70 m2 77 m2 2 290 000,-

Beskrivelse av prosjektet

Her har vi gleden av å presentere et nytt boligområde i Odnes i Søndre Land kommune.
Området vil i hovedsak bli utbygget med eneboliger og tomannsboliger og du har her muligheten til å kjøpe prosjekterte tomannsboliger. Bygging av første bolig starter sommeren 2021 og her er den ene halvparten solgt. Det er planlagt 8 tomter med tomannsboliger på og er du tidlig ute kan du være med å bestemme hvilken tomt du ønsker.

Prosjektet / Selskapet / Eiendommen

Selger av tomannsboligene er Land Boligbygg AS.

Forventet fremdrift

Oppstart av første tomannsbolig skjer i Juni 2021 og denne boligen er planlagt ferdigstilt høsten 2021. Bygging av øvrige boliger skjer i henhold til salg.

Beliggenhet

Flott beliggenhet i Odnes i Søndre Land kommune. Her er det planlagt et nytt boligfelt med tomannsboliger og eneboliger.
Boligene ligger rett i nærheten av Odnes barneskole. Barnehage ligger i Fluberg, ca. 10 minutters kjøretur unna. Kort  vei til Randsfjorden med fine båt,- fiske og bademuligheter. Båthavn ved Land sag. I gangavstand til boligen finner du våtmarkssenter. Det er ca. 15 minutter til Hov som er kommunesenteret  i Søndre Land og kun ca. 5 minutters kjøretur til Landsbyen Dokka hvor du finner et godt utvalg av butikker og service fasiliteter. Fine tur,- og rekreasjonsmuligheter i området.

Adkomst

Avkjøring fra FV 33 mot Odnes. Området ligger like ved Odnes skole og er skiltet på tomten.

Areal

Primærrom: 70 kvm, Bruksareal: 77 kvm
Bruksareal: 97 m².
Primærrom: 70 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, bad, 2 soverom, kjøkken, stue.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger.  Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt / Tomteareal

Felles eiet tomt hvor hver seksjon vil disponere hver sin naturlige del av tomten. Tomtene skal måles opp og fradeles og hver enhet vil få tildelt gårdsnummer, bruksnummer og  seksjonsnummer før overtagelse. 

Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge ved fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.

Parkering

Hver bolig leveres med carport med en biloppstillingsplass. I tillegg vil det være parkeringsmuligheter på tomten foran boligen.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Utenomhusarealer

Det vil bli klargjort for plen utendørs.

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og  skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Utgifter til vei og gatelys vil bli fordelt på alle eierne på Lille Odnes boligområde.

Pengeheftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/Vann/Avløp

Boligene vil bli tilknyttet offentlig vann og avløp.
Privat vei på området hvor det blir tinglyst veirett til alle eiendommene på feltet.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon..
Fastsettes normalt av Skatt Øst i etterkant av at man har overtatt leiligheten. Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor i forbindelse med innlevering av selvangivelsen.

Reguleringsmessige forhold

Gjeldende reguleringsplan for området er Lille Odnes boligområde.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende før overtakelse.

Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustad

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 30.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Betalingsbetingelser

Kjøper skal innbetale 10 % av kjøpesum ved kontraktsinngåelse som sikkerhet for betaling. Dette anses som deponering på klientkonto. Rentene på det deponerte beløpet tilfaller kjøper. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Innbetalingen av 10 % ved kontraktsinngåelse skal være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av håndpenger. Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustad-oppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes et forskudd tilsvarende 20 % av kjøpesummen innbetalt ved kontraktunderskrift. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge Finansieringsbevis.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen.Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Lille Odnes Boligområde, 2879, Odnes, Gnr. 21 bnr. 1 i Søndre land kommune

Oppdragsnummer

61-21-9000

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.