Raufoss

RAUFOSS - Kun to 4-roms leiligheter igjen! Innflytting desember 2021.

Prøvenlia , 2833 Raufoss

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Kristian Løkken
Kristian Løkken Eiendomsmegler MNEF / Partner
Gunnar Putten
Gunnar Putten Partner / Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

94%

eier sin egen bolig

77%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

70%

har bolig på over 120 kvm

22%

er barnefamilier

41%

er gift

Type / Eierform Leilighet / Borettslag
Primærrom 60 m²
Bruksareal 67 m²
Soverom 2
Gårdsnummer 142
Bruksnummer 324
FINN.no 176561768
Sist endret 06.12.2021 13:27
Prisantydning 1 770 000
Totalpris 2 951 132
Fellesutgifter 7 567,-

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
B4 3 2 71 m2 80 m2 1 770 000,-
C4 3 2 71 m2 80 m2 1 770 000,-

Areal

Primærrom: 60,80 kvm - 106 kvm, Bruksareal: 67,90 kvm - 114 kvm
Leilighetstype A og C
Oppvarmet BRA 80,4/P-rom 71,6 m2
Utebod 5,2 m2
Balkong/terrasse 11,1 m2
Soverom: 3
Følgende rom er oppgitt som primærrom: Entre, gang, stue/kjøkken, bad og soverom
Leilighetstype B og D
Oppvarmet BRA 67,9/P-rom 60,8 m2
Utebod 5,2 m2
Balkong/terrasse 10,0 m2
Soverom: 2
Følgende rom er oppgitt som primærrom: Entre, gang, stue/kjøkken, bad og soverom
Enebolig
Oppvarmet BRA 114/P-rom 106 m2
Sportsbod 5,6 m2
Terrasse 36,2 m2
Soverom: 3/4
Følgende rom er oppgitt som primærrom: Entre, gang, stue/kjøkken, stue, bad og soverom
I prislisten er det laget kolonne for BRA og P-rom.
BRA (bruksareal) er målt innenfor boligens omsluttende vegger, inklusiv bod og sjakter.
P-rom (nettoareal primære rom) angir nettoareal av alle primære rom innvendig, ink. Innvendige vegger. For samtlige boliger omfattes P-rom av følgende rom: Entré, kjøkken, stue, bad/wc og soverom.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Tomt / Tomteareal

Eiet tomt på ca. XX kvm som eies av sameiet.
Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.
Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.
Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.
Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utenomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.
Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.
Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

Sameiet / Forretningsfører

Det vil bli opprettet ett/flere sameier på eiendommene, og ved kjøp av leilighet medfølger rett og plikt til å være medlem av felles sameie. Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men Selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp.For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjsonssameiet og driften av dette.Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Adgang til utleie

Se borettslagets vedtekter.

Pengeheftelser

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/Vann/Avløp

Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Formuesverdi

Formuesligningsverdi er ikke fastsatt. Formuesverdi på boligene fastsettes i henhold til gjeldende regler.
Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).
Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger)..

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Estimerte felleskostnader

fra 7 567 - 10.910 pr. mnd. Se prisliste for fordeling av felleskostnader.
Felleskostnadene er estimert til å dekke bl.a. kommunale avgifter inkl. eiendomsskatt, forsikring av bygningsmassen, løpende utvendig vedlikehold, forretningsfører, revisjon, styrehonorarer inkl. arbeidsgiveravgift, vaktmester/renhold, kabel-TV og internett tilkobling, felles strøm m.m. samt renter og avdrag på fellesgjeld.
Løpende kostnader forutenom felleskostnader vil være bla. innboforsikring og strøm.
Kommunale avgifter er ikke fastsatt ennå da boligene ikke er bygget. Vestre Toten fastsetter endelige kommunale avgifter (inkl. eiendomsskatt) og det tas derfor forbehold om dette.

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende før overtakelse.
Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.
Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.
Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustad

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.
Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 30.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Kredittvurdering/Hvitvaskingsloven

Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøperne. Eiendomsmeglere er underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven datert 15.10.18. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.
Selger er etter Bustadoppføringslova § 12 pliktig til å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering. Til det er dokumentert at det foreligger garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukeren rett til å holde tilbake alt vederlag. Overføring av innbetalt beløp til selger er avhengig av selgers garantistillelse i.h.t. Bustadoppføringslova § 47.

Finansiering

Kjøpesum er fordelt med 60% innskudd og 40% fellesgjeld. 
Felleslånet innehar muligheten til individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning). Det betyr at hver enkelt kjøper kan velge om han/hun vil nedbetale hele eller deler av sin andel av fellesgjelden.
Følgende forutsetninger må være til stede før det er mulig å nedbetale hele/deler av sin fellesgjeld:
- IN-avtale mot tilbyder av fellesgjelden må være etablert.
- Alle andeler i byggetrinnet må være tatt over av kjøpere/utbygger og fellesgjelda diskontert av banken.
- Ovennevnte punkt krever at tomta er overskjøtet til borettslaget.
- De andelseiere som ønsker å nedbetale hele/deler av fellesgjelden må inngå IN-avtale med GOBB.
Når disse punktene er på plass vil det være mulig med ekstraordinær innbetaling ved neste kvartalsskifte. Se prisliste for månedlige utgifter og kostnader pr. leilighet.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Beskrivelse

RAUFOSS - byggetrinn 1 med 2 firemannsboliger og 3 rekkehus. Byggestart 1. november på den ene firemannsboligen. Muligheter for «leie-før-eie»
Denne boligen selges med dobbeltboligforsikring. Se eget produktark.
Dette prosjektet tilbyr boliger med konseptet Leie Før Eie - et konsept for deg som vil inn på boligmarkedet, men som mangler nødvendig egenkapital. Les mer om konseptet her: www.leieføreie.com
Prøvenlia blir organisert som borettslag og byggetrinn 1 blir Prøvenlia 1 borettslag.
Borettslaget består av 3 eneboliger i rekke og 8 leiligheter fordelt på 2 stk 4-mannsboliger.
Hvert rekkehus vil få egen carport med ekstra biloppstillingsplass foran carport. Firemannsboligene vil få hvert sitt carportanlegg med plass til fire biler.
Byggene fundamenteres med isolert plate på mark. Bæresystemet er i hovedsak bindingsverk og bjelker i stål der dette er nødvendig.
Fasadeveggene utføres i hovedsak med isolert bindingsverk. Utvendige vegger leveres med malmfuru. Malmfuru er et produkt som forandrer farge, og i løpet av 4-5 år vil treet få en naturlig patina. Produktet krever svært lite vedlikehold. Malmfuru inneholder ingen kjemiske stoffer eller tungmetaller som kan skade helse eller miljø.
Yttertak er isolert og tekket med svart betongtakstein.
Leilighetene er praktiske for små familier. Man kommer inn i bygget via et felles trapperom, slik at hver enhet har inngang inne i bygget. Leilighetene inneholder to/tre soverom, bad, bod og åpen stue-/kjøkkenløsning. Alle enhetene har i tillegg en utebod. Leiligheter i første etasje har terrasse, mens leiligheter i andre etasje har balkong. Alle leilighetene får carport i egne carportenheter tilknyttet hvert bygg.
Eneboligene vil gå over to plan med en tilpasningsgod planløsning.  Inngangen er praktisk plassert i carport så man kan gå tørrskodd til og fra bilen. Fra entreen kommer man inn i et romslig kjøkken/allrom med plass til både spisebord og en liten sittegruppe. I denne etasjen finner du i tillegg hovedsoverommet, med eget bad. Ved kjøkkenet er det trapp opp til andre etasje hvor man finner stua og to soverom, bad og en bod. Her er det lagt til rette for muligheten for enda et soverom. Fra stua er det dør ut til den store takterrassen på nesten 40 kvm. I bakkant av carporten er det en praktisk plassert sportsbod.

Innhold

Leilighet A og C inneholder:
Tre soverom, entre, gang, stue, kjøkken, bad og bod.
Leilighet B og D inneholder:
To soverom, entre, gang, stue, kjøkken, bad og bod.
Eneboligene inneholder:
1. etg: Stue/kjøkken, entre, bad, soverom
2.etg: Stue, to soverom (mulighet for tre), bod og bad.
I tillegg har eneboligene utvendig sportsbod, takterrasse og carport.

Standard

Vegger
Innvendige vegger består av isolert bindingsverk kledd med 11 mm ferdigmalte MDF plater fra Byggma. Veggene leveres i fargen Skagen. Vegger på bad leveres med Fibo våtromsplater White Silk 2094 S. Det er muligheter i tidlig fase for kjøp av tilvalg.
Gulv
Baderomsgulv leveres med Kinetic Grey 20x20cm flis, sokkelflis og 10x10cm i dusjsone. Øvrige gulv i boligene har Berry Alloc «Champs Elysees» høytrykkslaminat. Glatt gulvlist og gerikt leveres ferdig behandlet fra fabrikk med synlig innfesting.
Himling
Normal netto etasjehøyde i boligene er ca. 2,4m, men noen rom og/eller deler av rom får nedforet himling ned til ca 2,2m over gulv pga. tekniske føringer som elektro, rør og ventilasjon. Nedforinger grunnet tekniske føringer som ikke vises på salgstegninger/kontraktstegninger kan forekomme i den
utstrekning dette er nødvendig. Disse vil bli overflatebehandlet som en del av overflaten der nedforing/inkassingen monteres. Det vil bli benyttet takplate Classique.
Vinduer/dører
Alle vinduer er alubeslåtte utvendig med Ral kode 7016 antrasitt grå med minimum 2 lags glass. Vinduer og balkongdører leveres fargen Bomull (S0502-Y) på innsiden og antrasitt grå på utsiden. Innvendige utforinger i samme farge. Hoveddør og sportsdør leveres også i fargen Bomull. Dør til sportsbod leveres uten glass. Innerdører i formpresset massiv tre i fargen Bomull. Alle gerikter har synlige spikerhoder.
Garderobeskap
Garderobeskap leveres ikke, men kan kjøpes som tilvalg gjennom vår kjøkkenprodusent. Det er avsatt plass til garderobeskap. Se stiplet strek for mulig plassering på leilighetsplan.
Kjøkken
Standard kjøkkeninnredning er med fronter i hvit glass utførelse, type HTH Next Hvid, iht. egen tegning. Det leveres inkl hvitevarer. Kjøkkenavtrekk leveres i form av standard uttrekksvifte. Det vil være mulig å gjennomføre individuelle tilvalgsmøter med kjøkkenleverandør, slik at kjøkkenet tilpasses til kunde.
Bad
Innredning og sanitærutstyr leveres iht. eget sanitærskjema. Standardleveranse på bad er Vikingbad Eli 90 cm innredning med heldekkende servant og to skuffer. Bredt speil med lys. Rette dusjvegger forkrommet med herdet glass. Damixa dusjbatteri og veggmontert Gustavsberg klosett. På vegg leveres Fibo våtromsplater White Silk 2094 S.
Trapp
Som standard vil trapp leveres av typen Stryntrappa «Fauna» med hvite vanger, hvite spiler og værbitt grå toning på furutrinn.
Oppvarming
Oppvarming er basert på nødvendig antall elektriske panelovner. Det er gulvvarme i oppholdsrom 1.etg og bad. Ellers vedovn med stålpipe plassert i stue/kjøkken. Pipa går gjennom bod på rekkehus. For firemannsbolig i 2.etg vil det bli innkasset stålpipe på stue fra leiligheten under. Se plantegning.
Ventilasjon
Boligene leveres med eget separat ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Luften blir tilført rommene gjennom ventiler. Ventilasjonsanlegget leveres uten kjøling, og derfor vil temperaturen på tiluften aldri være lavere enn luften utendørs.
Elektro
Anlegget installeres iht. offentlige myndigheters forskriftskrav, dvs. NEK 400. Det monteres komfyrvakt på kjøkken. Alle kontaktpunkter er jordet. Måler for strømforbruk i egen bolig er i eget tavleskap på teknisk bod. I tillegg kommer strømforbruk for alle fellesanlegg som måles på egen fellesmåler, og som fordeles og faktureres den enkelte gjennom husleien. Det benyttes skjult anlegg, men åpent anlegg må påregnes i spesielle tilfeller. Antall elektriske punkt iht. forskrift. I forbindelse med tilvalg vil det være mulig å tilleggsbestille ekstra punkter.
Oppvarming
Oppvarming er basert på nødvendig antall elektriske panelovner.
Det er gulvvarme i oppholdsrom 1.etg og bad. Ellers vedovn med stålpipe plassert i stue/kjøkken. Pipa går gjennom bod på rekkehus. For firemannsbolig i 2.etg vil det bli innkasset stålpipe på stue fra leiligheten under. Se plantegning.
Plassering av svakstrømskap/sikringsskap på innvendig bod.
Det benyttes kun automatsikringer.
Tilvalgsmulighet - endring
Disse boligene vil bli levert i en gjennomgående god standard. Om det er ønskelig kan vi tilby alternativer for tilvalg mot endring i pris.. Oppgraderinger kan kjøpes ut fra en
ferdig priset liste. Det vil være begrensninger for hvilke tilvalg og endringer som kan tillatelse, avhengig av hvor langt i byggeprosessen prosjektet har kommet. Utbygger vil i god tid før innredningsarbeidende starter, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister vil fremkomme. Alle kjøperne vil bli invitert til å delta på individuelle tilvalgsmøter for nærmere informasjon om muligheter for tilvalg vil gis.

Beliggenhet

Det er ikke første gang området på Prøven forandrer form og fasong. Fra et felt bestående i hovedsak av eneboliger, kom det på 70-tallet ungdomsskole og på 80-tallet videregående skole rett ved siden av hverandre. Høsten 2019 skiftes ungdomsskolen ut med et nytt moderne bygg som er dimensjonert for 600 elever.
Etter hvert som området har vokst, har området blitt mer sentralt og attraktivt. Noe av det beste med feltet er den praktiske nærheten det har til sentrum, med gangavstand til alle fasiliteter. Området er rolig og barnevennlig, og godt skjermet i forhold til gjennomgangstrafikk. Her kan du nyte de landlige omgivelsene og samtidig ha nærheten til sentrum.
Fra Prøvenlia er det ikke bare kort veg til skolene på Raufoss. Det er svært enkelt å ta seg til nærmeste matbutikk på gangstien over Hunnselva som knytter feltet sammen med Storgata. Her er det også busstilknytning for Ringruta som går Gjøvik-Toten rundt, samt togstasjon for Gjøvikbanen til Oslo. I nærområdet finner man også et mylder av rekreasjonsmuligheter med blant annet idrettsplass, skistadion og Lønnbergbakken. Her er mulighetene mange for delaktig aktivitet i lokale idrettslag og foreninger. Fra boligfeltet er det kun et par kilometer inn til kjøpesenteret.
Nå gjøres det plass i området for flere nye boliger og leiligheter. Her skal det bli godt å bo - og godt å jobbe.

Reguleringsplan / reguleringsbestemmelser

Området er ferdig regulert iht. reguleringsplan vedtatt 30.04.2014 og endret 25.10.2019.
Området er regulert til bolig- og blokkbebyggelse. Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av konsentrert småhusbegyggelse av typen tett-lav, og blokkbebyggelse.
Den enkelte kjøper oppfordres til å sette seg inn i gjeldende reguleringsplan for området. Kopi av gjeldende reguleringsplan kan fås på forespørsel hos megler.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum + omkostninger til overtagelse. Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustadoppføringslova og kan ikke forventes benyttes ved salg til kjøpere som er ikke forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge finansieringsbevis.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen.Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen

Adresse og matrikkel

Prøvenlia, 2833, Raufoss, Gnr. 142 bnr. 324 i Vestre toten kommune

Oppdragsnummer

6-20-9000

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.