Gjøvik

FANTASTISKE ATRIUMSHUS MED STORE VINDUSFLATER SOM GIR MYE LYS OG NYDELIG UTSIKT MOT MJØSA OG NES-LANDET.

Bondelia Hage - Atriumhus , 2816 Gjøvik

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Silje F. Aandalen
Silje F. Aandalen Eiendomsmegler MNEF / Partner
Kristian Løkken
Kristian Løkken Eiendomsmegler MNEF / Partner

NABOLAGSPROFIL

88%

eier sin egen bolig

71%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

45%

har bolig på over 120 kvm

58%

av boligene er nyere enn 20 år

35%

er barnefamilier

Type / Eierform Enebolig / Eierseksjon
Primærrom 145 m²
Bruksareal 156 m²
Soverom 2
Gårdsnummer 57
Bruksnummer 37
FINN.no 177207113
Sist endret 28.04.2021 13:32
Prisantydning 7 900 000
Totalpris 7 900 000

Bebyggelsen

Det er planlagt totalt 12-15 boliger, som bygges ut etappevis. Det er 3 boliger i første salgstrinn. Prosjektet  vil bli organisert som ett eller flere boligsameier. Seksjonseierne vil ha eksklusiv bruksrett til sin seksjon og eie en ideell andel i sameiets eiendom og fellesarealer i forhold til sameiebrøk.

Areal

Primærrom: 145 kvm, Bruksareal: 156 kvm
Bruksareal: 156 m².
Primærrom: 145 m².
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Tomt / Tomteareal

Eiet tomt på ca. XX kvm som eies av sameiet.
Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.
Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.
Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.
Det er åpnet for følgende tilvalg:
- XX
Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utenomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.
Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.
Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

Sameiet / Forretningsfører

Det vil bli opprettet ett/flere sameier på eiendommene, og ved kjøp av leilighet medfølger rett og plikt til å være medlem av felles sameie. Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men Selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp.For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjsonssameiet og driften av dette.Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Pengeheftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Følgende avtale er tinglyst
2012/371208-1/200  Elektriske kraftlinjer  
11.05.2012 
Rettighetshaver:EIDSIVA NETT AS  
Org.nr: 981963849
Avtale om rettigheter og plikter ved frittstående nettstasjon.

Vei/Vann/Avløp

Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon..
Fastsettes normalt av Skatt Øst i etterkant av at man har overtatt leiligheten. Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor i forbindelse med innlevering av selvangivelsen.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Estimerte felleskostnader

.
Felleskostnadene vil bli estimert seinere.

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende før overtakelse.
Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.
Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.
Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustad

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.
Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 30.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.
Selger er etter Bustadoppføringslova § 12 pliktig til å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering. Til det er dokumentert at det foreligger garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukeren rett til å holde tilbake alt vederlag. Overføring av innbetalt beløp til selger er avhengig av selgers garantistillelse i.h.t. Bustadoppføringslova § 47.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Beskrivelse

Denne boligen selges med dobbeltboligforsikring. Se eget produktark
Atriumhus på Bondelia Hage
I atriumshuset skal det være lett å gå ut, det skal føles naturlig å la dørene stå åpne og bruke atriet og hagen like mye som rommene inne i huset. Ute blir en del av inne og inne blir en del av ute. Kjøkkenet kan med en stor skyvedør åpne seg helt opp mot hagen, kjøkkenet utvides til hagen. Det er like lang vei til en spiseplass ute som inne. Soverommet har også utgang til hagen. Dette fordi det er hyggelig å kjenne litt gress under beina før frokost, eller bare lese litt aviser med døren åpen og høre fuglene en søndag morgen. Det store oppholdsrommet er hjertet i atriumshuset. Kjøkken, spiseplass og stue er samlet her. Et generøst rom. Takhøyden er høyere enn vanlig, utsikten er bredere enn vanlig og atriet føles som en forlengelse av rommet. På denne etasjen ligger det også et stort soverom og bad. Her kan man bo med alle funksjoner på ett plan. Sokkeletasjen gir huset fleksibilitet. Her kan man ha tre soverom, man kan ha hybel eller to soverom og kjellerstue. Kontor, verksted eller hobbyrom. Sokkeletasjen har to utganger til de store åpne området nedenfor huset. Et godt hus er et hus som kan romme alle livets faser. Det må være fleksibelt og ha generøse og smarte rom som kan brukes på mange forskjellige måter. Livet endrer seg og huset endrer seg i takt med livet.
Det kommer mer utfyllende tekst i prosjektet. Men allerede nå kan du reservere et atriumshus! Bondelia Hage er under omregulering og planen ligger i kommunen for videre behandling. Vi tar derfor forbehold om at planen blir vedtatt slik vi ønsker. Derfor gir vi nå anledning til å reservere et atriumshus mens dette pågår. Ta kontakt med megler. Selv om vi nå legger ut tre atriumshus i første omgang så kan vi gjerne ta reservasjoner på flere da det er tenkt å bygge totalt 12-15 slike hus. På et gitt tidspunkt, sannsynligvis rett før ferien, vil vi tilskrive alle som har reservert atriumshus og gi beskjed om at reservasjonen må bekreftes i form av en kjøpekontrakt. Det vil da bli gitt en ukes frist på dette.

Innhold

Atriumshusene på Bondelia Hage er tilpasset ditt liv.
I atriumshusets første etasje kommer du inn i en romslig gang med god plass til garderobeskap. Videre inneholder dette planet bad med dusjnisje, vaskesøyle, toalett, og vask. I enden av gangen finner du et romslig soverom, her også med god plass til garderobeskap. Fra soverommet er det utgang til atriumet, din egen skjermet oase!
I kjøkken/allromdelen mot Mjøsa finner du et stort åpent rom på 60 kvm med store vindusflater og fantastisk utsikt over Mjøs og Hedmarken. Her er det et moderne kjøkken fra Sigdal med romslig kjøkkenøy hvor det er god arbeidsplass. Med barkrakker fungerer dette også som en spisesone. Midt i rommet er det god plass til spisebord og i enden kan man velge om man ønsker en stuedel til, eller soverom med inngang fra gangen. I underetasjen er det tre mulige planløsninger.
Atriumshuset A20 Nordre
Atriumshuset A20 Midtre
Atriumshuset A20 Søndre

Standard

VEGGER/OVERFLATER
Yttervegger 1. etasje utføres som fullisolerte trevegger. Ytterside yttervegger kles med 19x173 rektangulær Møre Royal eller tilsvarende i mørkt/sort farge.  Yttervegger, og takkonstruksjon isoleres med Hunton trefiberisolasjon.
Veggens innside kles med stående 14x120 slettpanel hvitpigmentert furu. Innvendige vegger utføres i bindingsverk og kles med 14x120 slettpanel hvitpigmentert furu. Veggene isoleres for bedre romakustikk.
Yttervegger underetasje mot terreng utføres som termomur og mot det fri som fullisolerte trevegger. Synlig ytterside yttervegger kles med 19x173 rektangulær Møre Royal eller tilsvarende i mørkt/sort farge. Veggens innside kles med stående 14x120 slettpanel hvitpigmentert furu.
Innvendige vegger utføres i bindingsverk og kles med 14x120 slettpanel hvitpigmentert furu. Veggene isoleres for bedre romakustikk.
Andre overflater kan velges som tilvalg.
VINDUER/ DØRER/LISTVERK
Alle vinduer, balkongdører og skyvedører leveres fra lokalprodusent Natre. Leveres med isolerglass og sorte spacere. Furu innside, mørk alu-kledning utside. Vinduer og dører underetasje listes med 12x45 gerikter med skarpe kanter. Vinduer og dører 1 etasje gjøres med heltre foring eller flush detaljering.
Noen vinduer må påregnes å vaskes fra utsiden.
Alle innerdører er formpressede dører i glatt utførelse. Grå
Ytterdører:  Eik inngangsdør
GULV
Parkett 1- stavs Eik hvitlaserti i all-rommet.
Stålglattet betong i underetasje, entre og soverom
GARDEROBESKAP
Det leveres ikke garderobeskap, men det er avsatt plass iht forskriftene.
Spesialtilpassede garderobeskap er mulighet å bestille som tilvalg.
TRAPPER
Lukkede trappetrinn i eik.
Eik håndløper.
TERRASSER PÅ BAKKEPLAN
Treplatting
TAKHØYEDER/HIMLINGER
Boligene leveres med 2,7 m takhøyde i 1 etg og 2.4 meter i underetasje.
Himlinger:  14x95  glattkant hvitpigmentert furu. Montert med avstand på sort underlag.
KJØKKEN
Det leveres moderne og tidsriktig kjøkken fra Sigdal. Kjøkkenet leveres med induksjon platetopp, og benkavtrekk. Integrert stekeovn, oppvaskmaskin og kombiskap (kjøl/frys). Front på hvitevarene i samme profil som øvrige skap.
BAD
Badene leveres med:
o Vegghengt WC.
o Dusjgarnityr.
o Baderomsinnredning med servant og speil.
o Kran/trakt for vaskemaskin på bad.
o Glassvegger.
o Nedsenket gulv i dusjnisje.
 Badene er plassbygde. Vegger og gulv på bad bad flislegges med rektangulære fliser, farge hvit matt.
KABEL-TV/BREDBÅND
Det legges fiberlinjer inn i alle boliger. Det leveres kabel- TV og bredbånd, standard pakke fra Telenor,  med hastighet på 5/5 Mbps. Det leveres ett uttak i hver bolig for kabelTV og bredbånd. Trådløst bredbåndsmodem og T-We box leveres også klart til oppsett og bruk. Dersom det ønskes flere enn ett uttak, må dette bestilles som tilvalg.
Det blir ikke lagt opp linjer for fasttelefon, kun mulighet for bredbåndstelefoni.
GARASJE/PARKERING
Egen carport.
VENTILASJON
Boligen leveres med balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinner. Separat aggregat plasseres i hver bolig. Avtrekksventil på kjøkken, bad og WC. Tilluft til øvrige rom iht. tekniske forskrifter. Direkte avtrekk fra kjøkkenventilator ut gjennom yttervegg. I noen rom må kanalene kles inn i synlige kasser. I eventuell innvendig bod er ventilasjonskanalene synlige.
UTENOMHUS
Området vil bli opparbeidet med grøntarealer, beplantning, interne grusede gangveger og ikke minst område med mulighet for sosial hygge med naboer, venner og bekjente. Adkomstveger for kjøretøy vil bli asfaltert. Det legges klart for tilkobling av el- billading i carport. Ved tilkobling bekostes ladeboks av den enkelte kjøper. Området vil bli opplyst med passende belysning av adkomstveger og internveger. Alle interne veier, fellesanlegg og grøntarealer i området vil bli eiet av et sameie. Borettslagene på Bondelia Hage er forpliktet til å delta i sameiet. Driftsutgifter blir fordelt på alle eiendommene/ borettslagene/sameiene i området. Kostnader for overdragelse av fellesarealer og anlegg til sameie bekostes av utbygger.
ELEKTRIKERARBEID
Installasjonens omfang og kvalitet leveres iht. krav i godkjent NEK 400-2018. Forskriftene definerer antall punkter og type punkter som skal leveres i forhold til arealer og utforming av rommene. Det leveres grunn-belysning i alle rom med unntak av stue og kjøkken. I boligen plasseres et sikringsskap med nødvendige kurser, herunder jordfeilbrytere og automatsikringer. Det leveres føringsvei for antenneuttak i boligen (uttak ved TV) og føringsvei for bredbånd/ telefoni. Måler for forbruk av elektrisk kraft plasseres i el.skap utvendig. Sikringsskapet plasseres i boligens innvendige bod evt. i vindfang der dette er hensiktsmessig. SMART HUS Grunnpakke for smarthus type Delta Dore med styring av lys og varme leveres. Dette kan styres fra din telefon, eller nettbrett. Mulig for å utvide pakken som tilvalg.
RØRLEGGERARBEID/OPPVARMING
Boligene varmes opp med vannbåren gulvvarme fra fjernvarmeanlegg. Fordeler/ varmeveksler plasseres i teknisk bod og derfra til tekniske skap i hver leilighet. Det er ikke varmtvannsbereder i boligene da dette leveres fra varmeveksler i teknisk skap. Det leveres forsikringsgodkjent rør-i-rør system. Utekran leveres til hver bolig. Vannbåren varme i alle gulv utenom boder. Tekniske skap knyttet til forbruksvann og oppvarming. Boligen leveres med pipe og ildsted.
TILVALG
Endringer og tilvalg som kjøper ønsker skal avtales direkte med entreprenør. Det blir innkalt til egne tilvalgsmøter tidlig i byggeprosessen. Eksempler på områder hvor det kan bestilles tilvalg ut over standardleveranse:
o Parkett
o Fliser på bad (avgjøres tidlig i byggeprosessen)
o Innredning på bad (avgjøres tidlig i byggeprosessen)
o Fronter kjøkkeninnredninger og eventuelt fliser eller annet over benk.
o Elektriske installasjoner med spottere, og annet type utstyr som lamper, stikkontakter, brytere mm.
o Ekstra data/TV- punkter
o Peisovn
o Materialvalg på vegger og tak
o Spesialtilpassede garderobeskap er mulighet å bestille som tilvalg.
o Alternative planløsninger underetasje. Underetasje alternativ 1 ( standard planløsning ) er inkludert i oppgitt kjøpesum.
GENERELT
Teknisk forskrift TEK 17 er lagt til grunn, og kjøper har derfor en stor trygghet for meget gode byggetekniske løsninger. Dette gjelder både den enkelte bolig, og prosjektet i sin helhet. Det leveres 1 stk brannslokningsapparat løst i hver bolig. Det leveres 3 stk nøkler til boligen.
For en mer utfyllende beskrivelse ta kontakt med oss eller last ned prospekt!

Beliggenhet

Bondelia Hage ligger 4 km sør for Gjøvik sentrum. Det er bare en liten spasertur (ca. 700 meter) ned til Mjøsa.
Herfra er det flott å vandre langs Mjøspromenaden helt inn til byen. Det er gode kollektivtilbud rett ved området og det er kort veg til skole, barnehage og områder for sport og friluftsliv både sommer og vinter.

Reguleringsplan / reguleringsbestemmelser

Området er i dag under regulering. Byggherren tar derfor forbehold om at reguleringsplanen blir godkjent slik planen nå viser. Om det skulle vise seg at planprosessen medfører at boligene blir vesentlig endret i forhold til dette prospektet så vil kjøper stå fritt til å heve sin kontrakt.

Betalingsbetingelser

Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustadoppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser, Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge finansieringsbevis.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen.Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen

Adresse og matrikkel

Bondelia Hage - Atriumhus, 2816, Gjøvik, Gnr. 57 bnr. 37 i Gjøvik kommune

Eier

Bondelia utvikling as

Oppdragsnummer

6-20-9001