Gjøvik

Mustadhagen - KUN 2 leiligheter igjen - attraktiv beliggenhet, p-plass og balkong. God standard!

Niels Ødegaards gate 4 , 2815 Gjøvik

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Gunnar Putten
Gunnar Putten Partner / Eiendomsmegler MNEF
Kristian Løkken
Kristian Løkken Eiendomsmegler MNEF / Partner

NABOLAGSPROFIL

78%

eier sin egen bolig

21%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

76%

har bolig mellom 60-120 kvm

55%

av boligene er nyere enn 20 år

36%

er gift

Type / Eierform Leilighet / Borettslag
Primærrom 83-105 m²
Bruksareal 86-109 m²
Soverom 2 - 3
Byggeår 2022
Gårdsnummer 61
Bruksnummer 89
FINN.no 188513420
Sist endret 22.06.2022 15:34
Prisantydning 2 730 000 - 3 414 000,-
Totalpris 4 551 062 - 5 691 062,-
Fellesutgifter 9 297 - 11 412,-

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
H0201 3 2 105 m2 109 m2 3 414 000,-
H0205 2 2 83 m2 86 m2 2 730 000,-

Areal

Primærrom: 80 m2 - 109 m2, Bruksareal: 83,50 m2 - 113,50 m2

H0201 til H0501 (109 m2 P-rom / 105 Bra) - Balkong 13 og 5 m2
H0202 til H0502 (85 m2  P-rom / 90 Bra) - Balkong 13 m2
H0203 til H0503 (80 m2 P-rom / 83,5 Bra) - Balkong 13 m2
H0204 til H0504 (109 m2 P-rom / 113,5 Bra) - Balkong 13 m2
H0205 til H0505 (82 m2 P-rom / 87 Bra) - Balkong 15 m2
H0206 til H0506 (81 m2 P-rom / 86,5 Bra) - Balkong 13 m2

H0601 (83 m2 P-rom / 88,5 Bra) - Terrasse 25, 14 og 5 m2
H0602 (88 m2 P-rom / 93,5 Bra) - Terrasse 25 m2
H0603 (83 m2 P-rom 86 Bra) - Terrasse 25 og 35 m2
H0604 (105 m2 P-rom / 110,5 Bra) - Terrasse 32 og 42 m2

Se vedlagte prospekt for areal og plantegning for hver leilighet/leilighetstype.

BRA (bruksareal) er målt innenfor boligens omsluttende vegger, inklusiv bod og sjakter.
P-rom (nettoareal primære rom) angir nettoareal av alle primære rom innvendig, ink. Innvendige vegger. For samtlige boliger omfattes P-rom av følgende rom: Entré, kjøkken, stue, bad/wc og soverom.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Tomt / Tomteareal

Eiet tomt på ca. XX kvm som eies av sameiet.
Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.

Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

Det er åpnet for følgende tilvalg:

- XX

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utenomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

Sameiet / Forretningsfører

Det vil bli opprettet ett/flere sameier på eiendommene, og ved kjøp av leilighet medfølger rett og plikt til å være medlem av felles sameie. Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men Selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp.For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjsonssameiet og driften av dette.Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Adgang til utleie

Med godkjenning fra styret kan andelseieren leie ut boligen til andre for opp til tre år, dersom andelseieren har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene. For ytterligere informasjon vises til Lov om borettslag, jf. § 5-4 til § 5-6.

Pengeheftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/Vann/Avløp

Boligprosjektet vil bli tilknyttet offentlig vei, vann og avløp og det tilrettelegges for vannbåren fjernvarme.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon..
Fastsettes normalt av Skatt Øst i etterkant av at man har overtatt leiligheten. Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor i forbindelse med innlevering av selvangivelsen.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Estimerte felleskostnader

fra 8414 - 18958. Se prisliste for fordeling av felleskostnader.

Fellesutgifter omfatter i tillegg til avdrag og renter på andel av felles banklån; kommunale avgifter, forsikring av bygningsmassen, løpende utvendig vedlikehold, forretningsfører, revisjon, styrehonorar inkl arbeidsgiveravgift, bomiljøtiltak, TV og internett igjennom fiber fra Telenor, m.m. Kontakt megler for detaljer.

Løpende kostnader forutenom felleskostnader vil være bla. innboforsikring og strøm.

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende før overtakelse.

Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustad

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 30.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Kredittvurdering/Hvitvaskingsloven

Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøperne. Eiendomsmeglere ble fra 06.03.09 underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.
Selger er etter Bustadoppføringslova § 12 pliktig til å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering. Til det er dokumentert at det foreligger garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukeren rett til å holde tilbake alt vederlag. Overføring av innbetalt beløp til selger er avhengig av selgers garantistillelse i.h.t. Bustadoppføringslova § 47.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Oppvarming

Fjernvarme med vannbåren varme på oppholdsrom. Elektrisk gulvvarme på bad. Felles varmefordelingssentral for fjernvarme plasseres i
teknisk rom i underetasje. Fordelinger herfra til tekniske skap i hver leilighet på bad.

Beskrivelse

<b>Denne boligen selges med dobbelt boligforsikring. Se eget produktark</b>

- sentral beliggenhet
- trafikkfri intern-område
- heis fra parkeringsplan
- bod i parkeringsplan
- romslige balkonger
- fjernvarme
- livsløpsstandard

Innhold

Leilighet HO201, HO301, HO401, HO501 inneholder:
3 soverom, åpen kjøkken/stueløsning, bad, WC-rom, gang, innvendig bod og to balkonger. (P-rom:105, BRA: 109)
Praktisk leilighet med 3 soverom og to balkonger som gir gode utsikts- og solforhold. Eget gjestetoalett.

Leilighet HO202, HO302, HO402, HO502 inneholder:
2 soverom, åpen kjøkken/stueløsning, bad, gang, innvendig bod og balkong. (P-rom:85, BRA: 90)
Leiligheten har en spennende kjøkken-/stueløsning med mange muligheter. Egen "soveavdeling" med romslig hovedsoverom.

Leilighet HO203, HO303, HO03, HO503 inneholder:
2 soverom, åpen kjøkke/stueløsning, bad, gang, innvendig bod og balkong. (P-rom:80, BRA:83,5)
Praktisk og arealeffektiv leilighet. Det minste soverommet kan om ønskelig innlemmes som en del av stua.

Leilighet HO204, HO304, HO404, HO504 inneholder:
3 soverom, kjøkken/stueløsning i vinkel, bad, WC-rom, gang, innvendig bod og balkong (P-rom:109, BRA:113,5)
En romslig leilighet med 3 soverom og eget gjeste-WC. Adskilt del med hovedsoverom og bad. Det ene soverommet kan innlemmes i stua.

Leilighet HO205, HO305, HO405, HO505 inneholder:
2 soverom, åpen kjøkken/stueløsning, bad, gang, innvendig bod og balkong. (P-rom:82, BRA:87)
Leiligheten har en stor åpen kjøkken/stuedel med tilgang til delvis overbygget balkong med flott utsikt over området mot Mjøsa.

Leilighet HO206, HO306, HO406, HO506 inneholder:
2 soverom, åpen kjøkken/stueløsning, bad, gang, innvendig bod og balkong. (P-rom:81, BRA:86,5)
Stor og godt gjennomlyst stue med balkong som har både utsikt og gode solfrold.

Leilighet HO601 inneholder:
2 soverom, kjøkken/ stueløsning i vinkel, bad, gang, innvendig bod og 3 balkonger. (P-rom: 83, BRA: 88,5)
Leilighet i toppetasjen med tre balkonger som sikrer deg gode solforhold gjennom det meste av dagen og kvelden.

Leilighet HO602 inneholder:
2 soverom, kjøkken, stue, bad, WC-rom, innvendig bod. (P-rom:88, BRA: 93,5)
I denne toppleiligheten får du eget kjøkken. Stor balkong på 25 kvm med kveldssol. Egen soveromsavdeling og gjeste-WC.

Leilighet HO603 inneholder:
2 soverom, kjøkken, stue, bad, WC-rom, gang, innvendig bod og to balkonger. (P-rom:83, BRA:86)
her får du alt du kan ønske deg i denne flotte toppleiligheten:
To store balkonger; en som gir deg flott utsikt over Gjøvik Gård og byen og en som sikrer deg gode solforhold på ettermiddagen og kvelden. Gjennomlyst og praktisk stuedel ved siden av eget kjøkken med mulighet for matbod/kjøerom.

Leilighet HO604 inneholder:
3 soverom, åpen kjøkken/stueløsning, bad, WC-rom, gang innvendig bod og 2 balkonger. (P-rom:105, BRA:110,5)
Romslig leilighet i toppen med fantastiske balkonger som sikrer både utsikt mot Mjøsa og gode solforhold. Det ene soverommet kan innlemmes i stua.

Standard

<b>Vegger</b>
Innvendige vegger utføres i bindingsverk av stål/tre og kles med gipsplater på hver side. Veggene isoleres for bedre romakustikk. Vegger sparkles og males i farge NCS S0502Y, bomull. Vegger på bad flislegges med standard 30x60 cm hvit glatt flis.

<b>Gulv</b>
Gulv i leiligheten leveres som 1-stavs lys hvitpigmentert eikeparkett med matt lakkert overflate. Gulv på bad flislegges med standard 30x60cm lys grå sklisikker flis, mosaikkfliser 5x5cm i dusj. Gulv på balkonger i etasje 2-5 er ubehandlet betongdekke. Gulv på balkonger i 6. etasje leveres med royalimpregnert tregulv.

<b>Himling</b>
Himlinger sparkles og males i farge hvit matt uten bruk av taklister.

<b>Lister</b>
Listverk og utforinger leveres som fabrikkmalt mdf i farge hvit. Mindre festemidler som dykkert- spiker må påregnes å være synlig etter montasje av listverk. Farge på fotlister tilpasses gulvleveransen.

<b>Vinduer/dører</b>
Vinduer er åpningsbare der dette er nødvendig for tilgang/vinduspuss. Vinduer og balkongdør utføres som utvendig aluminiumsbeslått med farge som velges av arkitekt. Innvendig farge er hvit. I noen tilfeller må åpningsbare vinduer utstyres med vaktmesternøkkel pga brannhensyn.

<b>Kjøkken</b>
Det leveres moderne og tidsriktig kjøkken - glatte fronter - lakkert i hvit farge. Kjøkken leveres med hel benkeplate, integrert stekeovn og
skap for integrert kjøleskap. Hvitevarer leveres (oppvaskmaskin, komfyr/platetopp og kjøl/frys). Det leveres håndtak i børstet stål, og det leveres slitesterk og vedlikeholdsfri benkeplate i laminat, Det leveres ikke fliser over kjøkkenbenk. Av hensyn til føringsveier for ventilasjonskanaler må overskap være av standard høyde. Rom mellom overskap og tak avdekkes som standard med takanslutning.

<b>Bad</b>
Bad leveres som badekabiner (ikke plassbygd bad). Felles varmefordelingssentral for fjernvarme plasseres i teknisk rom i u.etg. Fordeling til teknisk skap i hver leilighet på badet. Elektriske varmekabler i gulv. Baderomsinnredning på 90cm med helstøpt servant og speil. Dusjhjørne med svingbare glassvegger. Vegghengt Wc.

<b>Ventilasjon</b>
Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinning i hver leilighet. Dette aggregatet plasseres i leilighetens innvendige bod.

<b>Elektro</b>
Elektriske installasjoner leveres i henhold til siste standard NEK400. I praksis sikrer dette et godt omfang og stor sikkerhet på elektriske installasjoner.

<b>Tilvalgsmulighet - endring</b>
Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen. Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen.

Beliggenhet

Mustadhagen har meget sentral beliggenhet i Gjøvik sentrum, med gangavstand til alle byens fasiliteter.
Mustadhagen-området fremstår som en bydel i hjertet av Gjøvik, med pent opparbeidede grøntarealer og trafikkfri sone.
Området har også kort veg til turområder som for eksempel Mjøspromenaden, og i umiddelbar nærhet til Gjøvik Gård.
Adkomst til Mustadhagen fra Strandgata eller Niels Ødegaards gate

Reguleringsplan / reguleringsbestemmelser

Området er i dag regulert til boliger (blokk), forretning og kontor. Gjeldende plan er Reguleringsplan for Mustadhagen vedtatt den 04.05.2000. Kontakt megler for kopi av komplett arealplan.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum (innskudd) + omkostninger betales innen overtagelse. Kjøper må fremlegge finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. Selgers standard
kjøpekontrakt er tilpasset Bustadoppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen.Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen

Adresse og matrikkel

Niels Ødegaards gate 4, 2815, Gjøvik, Gnr. 61 bnr. 89 i Gjøvik kommune

Oppdragsnummer

6-20-9005