Raufoss

Enebolig under oppføring over 2 plan med 5 (6) sov, 2 stuer & 2 bad!Moderne, god standard.Carport. Attraktiv beliggenhet

Framstadvegen 7 B , 2835 Raufoss

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Gunnar Putten
Gunnar Putten Partner / Eiendomsmegler MNEF
Gry Monica Brovold
Gry Monica Brovold Partner / Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

89%

eier sin egen bolig

72%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

52%

har bolig på over 120 kvm

26%

er barnefamilier

32%

er gift

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 195 m²
Bruksareal 201 m²
Tomt 807 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 36
Bruksnummer 541
Sist endret 21.09.2022 15:00
Prisantydning 8 290 000,-
Totalpris 8 498 622,-

Beregnet totalkostnad

8 290 000,- (NB: prisen er fast) Omkostninger 202,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 207 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 8 290 000,-)) -------------------------------------------------------- 208 622,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 8 498 622,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Beskrivelse av prosjektet

Enebolig som leveres nøkkelferdig. Se beskrivelse fra selger.

Prosjektet / Selskapet / Eiendommen

Altero Eiendom AS

Forventet fremdrift

Bygging er igangsatt. Forventet ferdigstillelse er sommeren 2023. Endelig ferdigstillelse varsles ihht.kjøpekontrakt.

Beliggenhet

Framstadvegen 7 B ligger fint til på Grimåsfeltet like sør for Raufoss sentrum. Grimås er Raufoss solside og eiendommen ligger meget barnevennlig og rolig til. Herfra er det kort veg til sentrum hvor man finner dagligvare, jernbane- og busstasjon, samt Amfi Kjøpesenter med et bredt utvalg av butikker, frisør, treningssenter m.m. Ønsker du å komme ut i naturen så er det mange muligheter for skiløyper på vinter og turstier på sommerstid. Raufoss Badeland ligger kun en kort kjøretur unna. I tillegg finnes flere barnehager i nærheten, samt gangavstand til både barneskole, ungdomsskole og videregående.
Framstadvegen 7 ligger fint til på Grimåsfeltet like sør for Raufoss sentrum. Grimås er Raufoss solside og eiendommen ligger meget barnevennlig og rolig til. Herfra er det kort veg til sentrum hvor man finner dagligvare, jernbane- og busstasjon, samt Amfi Kjøpesenter med et bredt utvalg av butikker, frisør, treningssenter m.m. Ønsker du å komme ut i naturen så er det mange muligheter for skiløyper på vinter og turstier på sommerstid. Raufoss Badeland ligger kun en kort kjøretur unna. I tillegg finnes flere barnehager i nærheten, samt gangavstand til både barneskole, ungdomsskole og videregående.

Adkomst

Ny adkomst blir etablert fra Fremstadvegen som angitt i vedlagte situasjonsplan.
Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Areal

Primærrom: 195 kvm, Bruksareal: 201 kvm
1.etasje:
Bruksareal: 100 m².

2.etasje:
Bruksareal: 100 m².

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

Arealene som er oppgitt er bruksareal (BRA), som er boligens areal innvendig målt ved boligens omsluttede vegger, inklusive innvendige vegger, boder og sjakter, men ikke medregnet yttervegg.
De oppgitte målene er ca. arealer og er målt etter tegninger. Mindre avvik kan derfor forekomme og selger tar dermed forbehold om dette, slik at mindre avvik/endringer ikke vil være reklamasjonsgrunn.

De oppgitt romstørrelser på plan­tegningene samsvarer ikke med boligens totale BRA som følge av at innvendige vegger ikke er medtatt i denne sammenheng i samsvar med Norsk Standard.

Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert 18.09.2021 . Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt / Tomteareal

Eiet tomt på ca. 807 kvm iht. matrikkelbrev datert 07.07.2022.
Tomten opparbeides i henhold til vedlagte situasjonsplan; innkjøring og gårdsplass blir gruset og det opparbeides plen.

Parkering

Det vil følge en dobbel carport til boligen. Øvrig parkering på gruset gårdsplass.

Boder

Det vil være utvendig bod i del av carporten.

Det gjøres oppmerksom på at utvendig bod leveres uisolert og uinnredet/uten innvendig kledning.

Internett / TV

Boligene leveres klargjort for internett/TV ved at det er lagt utvendige og innvendige trekkerør. Tilkoblingsgebyrer/avgifter/abonnement blir kjøpers ansvar. Pris for tilkoblingsgebyr for TV/bredbånd avhenger av valgt leverandør.

Ventilasjon

Det leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinning og avtrekk fra kjøkken og våtrom samt tilførselsventiler til oppholdsrom .

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at tilvalgs/endringsmuligheter er avhengig av framdrift på byggeplass. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon/avklaring om dette.

Det er åpnet for følgende tilvalg:

-Fargetillegg pr farge malte vegger/himling kr. 750,- pr farge.
-Endre overflatebehandling gulv, vegger og himling.
-Endre listverk prises på forespørsel.
-Oppgradering kjøkken/garderobe.
-Oppgradering ildsted.
-Oppgradering fliser.
-Belysning utvendig og innvendig.
-Oppgradering sanitærutstyr.
-Varmefolie gulv TV-stue 2. etg.

NB! Utvendig leveranse, samt oppstikk vann- og avløp er låst og kan ikke endres.

Kjøper vil få anledning til å gjøre endringer og tilvalg innfor selger/ entreprenørens alternativer mot tillegg i pris. Oversikt over tilvalg og endringer, samt informasjon om hvilke kostnader som vil påløpe og oversikt over frister for bestilling av endringer og tilvalg vil bli oversendt ved henvendelse til selger. Kjøper må overholde de frister (valg og betaling) som settes for tilvalg og endringer. Oversittes fristene har entreprenøren rett til å levere boligen i samsvar med leveransebeskrivelsen.

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utenomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av boligen.

Utearealer blir opparbeidet og planert med stedlige masser. Innkjøring og gårdsplass blir gruset. Det opparbeides plen. Ingen beplantning eller lekeapparater medfølger. Gjerde monteres der det er behov for sikring. Ved behov blir det etablert støttemur.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Adgang til utleie

På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Boligen vil være godkjent av kommunen med én selvstendig boenhet per bolig. Dette betyr at det ikke er adgang til å etablere og leie ut en ekstra selvstendig boenhet uten kommunens godkjennelse.

Pengeheftelser

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/Vann/Avløp

Vei: Eiendommen er tilknyttet offentlig vei.

Avløp: Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett.
Vann: Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.

Dett går en kommunal VA-ledning over eiendommen.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon..
Fastsettes normalt av Skatt Øst i etterkant av at man har overtatt boligen. Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor i forbindelse med innlevering av selvangivelsen.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger ikke i regulert område.

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til nåværende boligbebyggelse vedtatt 27.11.2014.
For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Betalingsbetingelser/finansiering

Boligen selges ihht Bustadoppføringslova. 10% av kjøpesummen innbetales ved kontraktsignering, og resterende innbetales ved ferdigstillelse/overtakelse.
Selger plikter å stille garanti ihht Bustadoppføringslova på 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper.

Evt. videresalg av kontrakt før overtakelse krever samtykke fra utbygger.

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende før overtakelse.

Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til boligen være overført kjøper, jf. bustad

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges boligen iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. Dersom kjøper ikke er forbruker, kan det avtales at eiendommen likevel selges etter bustadoppføringslova. Dersom eiendommen er ferdigstilt ved budaksept reguleres handelen av avhendingslova.

Det forutsettes at hjemmelsdokument tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper har rett til å avbestille ytelsen før overtakelse som regulert i bustadoppføringslova § 52 og § 53. Ved avbestilling av hele ytelsen reguleres erstatningen av bustadoppføringslova § 53, slik at selger skal ha erstattet hele sitt økonomiske tap ved kjøpers avbestilling. Kjøper er gjort særskilt oppmerksom på at dette tapet - og derved Kjøpers økonomiske ansvar ved avbestilling - kan bli betydelig, bl.a. avhengig av markedsutviklingen fra kjøpekontraktens inngåelse.

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper.

Oppvarming

Boenheten har varmekabler på gulv i entre, i stue/kjøkken, hele hall/trapp, gang, walk-in-closet. vaskerom og på begge badene. 
Det leveres stålpipe med vedovn i stue på hovedplan. Ildsted leveres som Curve 100 med glassplate under.

Beskrivelse

Utvendig:
Ny enebolig av typen Ode2021 fra Skala Hus. Boligen vil gå over 2 etasjer og fundamenteres med støpt plate på mark. Isolerte vegger av tre. Ytterveggene består av bindingsverk. Fasader i en kombinasjon av stående og liggende panel. Utvendig panel leveres grunnet fra fabrikk.
Farge utvendig panel: Trebitt 9061 Jernvitrol. Takkonstruksjon med saltak, isolasjon og tekking med dobbeltkrummet grå glatt betongtakstein.

Dobbeltcarport med utvendig bod fundamenteres med søyler og støpt plate i bod. Betongsåle i bod, og gruspute i carport. Ytterveggene består av bindingsverk. Fasader med liggende panel.  Utvendig leveres panelet grunnet fra fabrikk. Farge utvendig panel: Trebitt 9061 Jernvitrol.
Utvendig bod leveres uisolert og uinnredet/uten innvendig kledning.
Søyler/limtredragere leveres ubehandlet.
Glatt boddør i fargekode NCS S7500-N (grå).

Dører og vinduer:
Ytterdør leveres som vist på tegning med fargekode NCS S7500-N (grå). Vinduer og balkongdører leveres ihht tegning med fargekode NCS S7500-N (grå) utførelse som standard. Utforinger og listverk i hvit utførelse; fargekode S 502-Y (bomull).

Beslag:
Utvendige beslag, takrenner og -nedløp leveres i farge silver.
 
Balkong/platting:
Balkong tekket med trykkimpregnert trevirke og glassrekkverk. Glassrekkverk leveres med stolper og håndløper i pulverlakkert stål NCS 7500 med herdet laminert glass. Utvendig platting på bakkeplan og ved inngangsparti leveres i trykkimpregnert trevirke som angitt stiplet på tegning. Impregnerte materialer males ikke.

Søyler og limtredragere:
Leveres ubehandlet.

Innvendig:

Gulv:
Haro tritty Contura Steingrå i alle oppholdsrom. Grå fliser Minos Vultanic 30x60 cm i entre, samt Vitra Kinetic Grey 20x20 på gulv vaskerom. Begge bad får Vitra Kinetic Grey 20x20 (10x10 i dusjsone).

Vegger:
Alle oppholdsrom får malte gipsvegger; i fargekode S 502-Y (bomull).
Veggene på badene får fliser av typen Vitra Plain Color 20x40 cm matt.
På vaskerom er veggene kledd med hvite slette våtromsplater.

Tak/himling:
Malt gips i alle rom i fargekode S 502-Y (bomull).

Listverk:
Det leveres hvite glatte lister og gerikter i minimalistisk stil. Hvite foringer innvendig for alle dører og vinduer. Listefritt mellom vegg og himling i alle rom med gips.
 
Dører:
Alle innvendige dører er hvite moderne med et speil og karm.

Vinduer:
Det leveres 3-lags energiglass i argon i fargekode NCD S 7500-N  utførelse (grå).

Innvendig trapp:
Det leveres trapp, med vanger og glatt håndrekke i hvitmalt utførelse. Fargetilpassede trinn (tilnærmet lik farge på valgt gulv).

Kjøkken:
Det leveres verdikort på kjøkken for kr 105 000,- inkl mva. Henvendelse til selger for nærmere informasjon.

Bad:
Bad på hovedplan leveres med 100 cm hvit baderomsinnredning med heldekkende servant og speil med belysning.
Bad i 2. etasje får tilsvarende innredning, men leveres med 120 cm bredde, samt badekar. Forøvrig får badene rettmonterte dusjvegger 90x90 cm og vegghengt wc I begge etasjene.

Vaskerom:
Opplegg til vaskemaskin og skyllekum. 200 liter varmtvannsbereder er plassert her.

Garderobe:
Garderobeskap tilpasses personlige preferanser som tilvalgsleveranse.
 
Oppvarming/peis:
Boenheten har varmekabler på gulv i entre, i stue/kjøkken, hele hall/trapp, gang, walk-in-closet. vaskerom og på begge badene. 
Det leveres stålpipe med vedovn i stue på hovedplan. Ildsted leveres som Curve 100 med glassplate under.

Sanitær:
Alle vannledninger til tappesteder er rør-i-rør system. Ettgreps batteri til servant/kjøkken- og dusjbatteri.
200 liter varmtvannsbereder med vannstoppventil er plassert på vaskerom hovedplan. Det monteres 1 stk frostfri utekran.

Elektrisk anlegg:
Det leveres skjult anlegg i alle etasjer og rom. Sikringsskap med overbelastningsvern, automatsikringer og jordfeilvarslerenhet/bryter. Lamper/belysning utvendig og innvendig kan leveres etter personlige preferanser som tilvalg. Boligene leveres klargjort for TV-uttak i stue og TV-stue. Det blir utarbeidet eget skjema for el.opplegg.

Brann:
Det leveres komfyrvakt og tilstrekkelig antall røykvarslere.

Generelt leveres boligene etter NS-3420-toleranseklasse 3(c) og i øvrig i henhold til teknisk forskrift i Plan- og bygningsloven av 2017, TEK17.
Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

Innhold

Meget innholdsrik og praktisk inndel enebolig over 2 etasjer med følgende innhold:

1.etasje:
Innbydende hovedplan med romslig hall, stue, kjøkken, gang, 2 soverom, garderobe og vaskerom.

2.etasje:
Oppe finner du enda en stue, gang, 4 soverom, bad og bod.

Carport med plass til 2 biler, det er også en utvendig bod integrert i carporten.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Framstadvegen 7 B, 2835, Raufoss, Gnr. 36 bnr. 541 i Vestre toten kommune

Oppdragsnummer

6-22-0238

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.