Trondheim

Øvre Steinaunet BK2 - Trinn 2 lavblokk med nye og spennende leiligheter. Velkommen til et helt nytt nabolag.

Øvre Steinaunet BK-2 - Tunet , 7049 Trondheim

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Tom Erik Thorsø
Tom Erik Thorsø Eiendomsmegler Nybygg
Thomas Nordeide Dyrstad
Thomas Nordeide Dyrstad Eiendomsmegler
Type / Eierform Leilighet / Eierseksjon
Tomt 2 725 m² / Fellestomt
Soverom 1
Byggeår 2023
Gårdsnummer 83
Bruksnummer 81
Sist endret 28.11.2022 10:48
Prisantydning ,-
Totalpris 13 705,-

Beskrivelse av prosjektet

Velkommen til leilighetstrinn 2 for Svingen på Øvre Steinaunet!
På Øvre Steinaunet kan du bo i naturskjønne omgivelser i skogbrynet til Estenstadmarka, og samtidig nyte alle fordelene ved å bo i by.

Leilighetene er tegnet av Voll Arkitekte, noe som betyr gjennomarbeidede løsninger som framhever kvalitetene i området. Lyse oppholdsrom, solrike uteplasser mot sør.

Leilighetene er fra cirka 35 kvm. til 75 kvm., med både smarte 2- og 3-roms.

Velkommen til et helt nytt nabolag bygget i regi av Nordr.

Ps. ta gjerne et titt på hjemmesiden til prosjektet;

https://ovresteinaunet.no/

Ønsker du mer informasjon om prosjektet, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.

Nordr fortsetter en periode å gå fra annonserte fellesvisninger til privatvisninger i Deres visningssenter etter avtale med prosjektmegler.

Steinan Nedre Newco AS er et heleid datterselskap av Nordr AS.

Areal

Bruksareal (BRA): fra ca. 35 kvm. til ca. 75 kvm.
Primærareal (P-rom): fra ca. 35 kvm. til ca. 72 kvm.

Følgende rom vil inngå i primærareal: Gang/entré, bad, soverom, ev. omkledningsrom, stue og kjøkken.
Følgende rom vil inngå i sekundærareal: Ev. bod og garderobe.

Arealer fremgår av prosjektets tegninger i denne salgsoppgaven, og er fremlagt/ beregnet av arkitekt.

Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og primærareal
(P-rom), og er å betrakte som omtrentlig areal, og kan være avrundet til nærmeste hele kvm. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og andre mindre. Prosjektet er i et tidlig stadium, og det kan på grunn av detaljprosjektering forekomme arealavvik på inntil 5 %, uten at dette gir rett til prisavslag eller andre beføyelser. Prosjektets BRA (bruksareal) tilsvarer P-rom (primærareal) med tillegg av eventuelle boder/garderober. Arealene er angitt som boligens innvendige mål, hvor veggene inne i boligen er inkludert i arealene. I tillegg til bruksarealet kommer eventuell bod utenfor boligen, eventuell parkeringsplass og balkong/markterrasse.

Tomt / Tomteareal

Eiendommen er fradelt med eget gårds- og bruksnummer. Cirka tomteareal 2725 kvm. Tomtearealet vil først foreligge etter endelig oppmåling utført av kommunen. Det gjøres oppmerksom på at oppgitt tomteareal er å anse som cirkaareal, og at tomten både kan bli større og mindre enn oppgitt/beregnet. Partene har derfor intet krav mot hverandre dersom tomten i fremtiden skulle bli mindre/større enn oppgitt.

Tomten er planlagt opparbeidet i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal. Tomten disponeres av seksjonseierne i henhold til sameievedtekter.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at det kan forekomme avvik mellom landskapsarkitektstegninger og det som blir bygget.

Hagearealer vil man via vedtektene få midlertidig eksklusiv bruksrett til dette arealet med tilhørende drifts- og vedlikeholdsansvar etter nærmere beskrevet bruksrettsplan.

Parkering

For enkelte leiligheter vil det medfølge én parkeringsplass i parkeringskjeller. For øvrige leiligheter vil det være mulig å kjøpe parkeringsplass i parkeringskjeller. Se prisliste.
 
Parkeringskjeller vil bli organisert som et realsameie i egen eiendom med eget gårds- og bruksnummer, eller i en egen seksjon. Parkering vil kunne bli løst med vanlige parkeringsplasser, i tillegg til parkeringssystem med bilheis eller lignende. Uavhengig
av type parkeringsplass vil parkering organiseres i et realsameie hvor eierandel(ene) i parkeringskjeller med parkeringsplass(er) vil bli tinglyst mot den respektives gårdsnummer, bruksnummer og seksjonsnummer (realsameie). Drift av parkeringskjelleren vil foregå via realsameiet med eget budsjett og vedtekter.
 
Ladestasjon for el-bil kan bestilles som tilvalg. Selger vil inngå kollektiv avtale på vegne av kjøperne om leveranse av el-bil lading, hvor hver kjøper gis mulighet til separat avtaleinngåelse/abonnement med valgt leverandør.

Boder

Det medfølger én bod per leilighet i felles kjeller.

Bodene vil bli lagt til sameiets fellesareal. Rettighetene til bodene vil bli fastlagt i sameiets vedtekter.

Selger tar forbehold om at rettighetene til bodene vil kunne bli søkt organisert på annen måte.
Selger vil innen overtakelse utarbeide plantegning med nummerering av boder. Selger forbeholder seg retten til å fordele boder per overtakelse.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Kjøper vil bli informert om frist for tilvalg/endringsbestillinger. Denne fristen er endelig. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og avtalen skal redegjøre for pris og eventuell fristforlengelse som følge av endringene. Dersom selger vil påberope seg tilleggsfrist, skal kjøper varsles ved inngåelse av endringene eller
tilleggsarbeidene. Det gjøres oppmerksom på at selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv., jf. buofl. § 44. Selger utarbeider en  tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider.

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utenomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt. Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

Sameiet / Forretningsfører

Det vil bli opprettet ett/flere sameier på eiendommene, og ved kjøp av leilighet medfølger rett og plikt til å være medlem av felles sameie. Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men Selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp.For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjsonssameiet og driften av dette.Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Pengeheftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §30, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon..
Fastsettes normalt av Skatt Øst i etterkant av at man har overtatt leiligheten. Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor i forbindelse med innlevering av selvangivelsen.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Betalingsbetingelser/finansiering

Kjøper er innforstått med at tilfredsstillende finansieringsbekretelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler når avtale om kjøp inngås. Kjøper aksepterer at disse opplysningene kan bli videreformidlet til selgers byggelånsbank.

Estimerte felleskostnader

Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av eierseksjonssameiets felleskostnader.

Stipulerte felleskostnader er fra kr 1 937,- til kr 3 437,- per måned. Se prisliste.

Felleskostnadene vil inkludere blant annet a-konto fjernvarme, kabel-tv/internett, felleskostnader til realsameiene, eventuell felleskostnad til garasje og diverse driftskostnader, herunder blant annet styre- og forretningsførerhonorar, bygningsforsikring og diverse vedlikehold/drift.

Stipulerte felleskostnader er kr 300,- per måned per parkeringsplass ved kjøp av parkeringsplass, uavhengig av type parkeringsplass.

Det vil bli etablert fellesareal i byggets første etasje bestående av to gjestesoverom/arbeidsrom, bad og møterom. Disponering/leie av arealene vil bli
fastsatt i sameiets vedtekter/husordensregler. Drift og vedlikehold av arealene er inkludert i de månedlige felleskostnadene.
Forretningsførers utkast til fellesutgifter følger i utkast til budsjett, samt i prisliste.

Oppgjør

Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto ved over- takelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12.

Salgsbetingelser

Avtale om kjøp skjer i henhold til de avtalebetingelser som fremgår av komplett salgsprospekt.

Avbestilling

Kjøpers adgang til å avbestille følger av buofl. §§ 52 - 54. Dersom kjøper avbestiller før det er gitt igangsettingstillatelse betaler kjøperen avbestillingsgebyr, jf. buofl. § 54. Avbestillingsgebyret fastsettes til 10 % av total kontraktssum inkludert merverdiavgift. Dersom kjøper avbestiller etter at igangsettingstillatelse er gitt fastsettes selgers krav på vederlag og erstatning i samsvar med buofl. §§ 52 og 53. Selger kan kreve utbetaling av forskudd/delinnbetaling til dekning av avbestillingsgebyr eller vederlag etter dette punkt.

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Betalingsbetingelser

Kjøper skal innbetale 10 % av kjøpesum ved kontraktsinngåelse som sikkerhet for betaling. Dette anses som deponering på klientkonto. Rentene på det deponerte beløpet tilfaller kjøper. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Innbetalingen av 10 % ved kontraktsinngåelse skal være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av håndpenger. Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustad-oppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes et forskudd tilsvarende 20 % av kjøpesummen innbetalt ved kontraktunderskrift. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge Finansieringsbevis.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen.Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
-
-
-
-

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Øvre Steinaunet BK-2 - Tunet, 7049, Trondheim, Gnr. 83 bnr. 81 i Trondheim kommune

Oppdragsnummer

67-22-9009

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.