Alta

Næringstomt på 99710 kvm med stort potensiale for uttak av masser. Bud ønskes.

Tomt - Raipas , 9518 Alta

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Daniel André Adamsen
Daniel André Adamsen Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF
Robert Baardsen
Robert Baardsen Saksbehandler / Medieprodusent
Type / Eierform Næringstomt / Selveier
Tomt 99 710 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 34
Bruksnummer 152
FINN.no 206260515
Sist endret 01.02.2022 10:58
Prisantydning ,-
Totalpris 1 342,-

Beregnet totalkostnad

Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 1 342,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 342,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

To eiet næringstomter på totalt 99710 kvm. Tomtene er i hovedsak regulert til råstoffutvikling. HR Prosjekt AS har gjort en beregning av massene til et sted mellom ca. 890.000-980.000 kubikk. Det er ingen løpende kostnader med tomten i dag, men ved utvinng vil det påløpe utgifter. Tildeling for driftskonsesjon må søkes Direktoratet for Naturforvaltning (www.dirmir.no). Bud ønskes.

Beliggenhet

Fra eiendommene er det ca. 9 km til Alta sentrum, og 9 km til Alta lufthavn.

Boligens areal

Eiendommen 34/152 har areal på 49847 kvm. Eiendommen 34/341 har areal på 49863 kvm. Totalt 99710 kvm.

Adkomst

Fra Raipasveien tar du av inn mot Stranddalen. Kjør ca. 800 meter så er eiendommene på høyre side.

Regulering

Eiendommene er i hovedsak regulert til råstoffutvinning. Eiendommen har en felles reguleringsplan med flere naboeiendommer. Detlajregulering er vedlagt i salgsoppgaven.

Kommuneplan gnr./bnr. 34/341
Delareal 49 863 m
KPHensynsonenavn RAIPAS-JORDFALLET
KPSikring Nedslagsfelt drikkevann

Delareal 48 780 m
KPHensynsonenavn H_
KPGjennomføring Krav om felles planlegging

Delareal 48 780 m
Arealbruk Råstoffutvinning,Framtidig

Delareal 1 083 m
Arealbruk LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, Nåværende.

-----

Reguleringsplan Gnr./bnr. 34/341
Detaljregulering for Jordfallet, Id 20140008 (Endelig vedtatt arealplan)
Ikrafttredelse 11.05.2020

Delarealer Delareal 7 m
Bestemmelsesområde krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak

Delareal 49 855 m
RPHensynsonenavn H120_1
RPSikring Område for grunnvannsforsyning

Delareal 8 m
Formål Veg
Feltnavn o_V2

Delareal 370 m
Formål Annen veggrunn - grøntareal
Feltnavn f_VG1

Delareal 179 m
Formål Friområde
Feltnavn FO4

Delareal 5 576 m
Formål Vegetasjonsskjerm
Feltnavn GV2

Delareal 43 730 m
Formål Steinbrudd og masseuttak
Feltnavn M1

-----

Kommuneplan gnr./bnr. 34/152
Delareal 49 847 m
KPHensynsonenavn RAIPAS-JORDFALLET
KPSikring Nedslagsfelt drikkevann

Delareal 45 577 m
KPHensynsonenavn H_
KPGjennomføring Krav om felles planlegging

Delareal 45 577 m
Arealbruk Råstoffutvinning,Framtidig

Delareal 4 271 m
Arealbruk LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, Nåværende.

-----

Reguleringsplan Gnr./bnr. 34/152
Detaljregulering for Jordfallet, Id 20140008 (Endelig vedtatt arealplan)
Ikrafttredelse 11.05.2020

Delareal 49 847 m
RPHensynsonenavn H120_1
RPSikring Område for grunnvannsforsyning

Delareal 10 385 m
Formål Vegetasjonsskjerm
Feltnavn GV2

Delareal 39 462 m
Formål Steinbrudd og masseuttak
Feltnavn M1

For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Budgivning

Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til adamsen@partners.no eller SMS: 95 02 67 64 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en akseptfrist frem til 28.02.21 kl. 12:00. Bud som registreres etter 26.02.21 kl 12:00 må ha minimum to virkedager akseptfrist. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal.  Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Gjennomføring av handelen forutsetter at samtlige kreditorer samtykker i pantefrafall.

Eiendommen omfattes av bestemmelsene om næringsmegling i lov om eiendomsmegling  se § 1-4(3) jf emf § 1-2.  I samsvar med dette er bl.a. eiendomsmeglingslovens krav til innhenting av opplysninger og innholdet av salgsoppgave fraveket, jf eml § 6-7.  Interessenter anbefales derfor på egen hånd å gjøre de undersøkelser som man vurderer er nødvendig før det gis bud på eiendommen."

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. 

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). 

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Vedlegg:
Masseberegning utført av HR Prosjekt AS
Grunnkart, datert 17.12.2020
Kommuneplankart, datert 17.12.2020
Reguleringsplankart, datert 17.12.2020
Planopplysninger, datert 17.12.2020
Eiendomsinfo, datert 17.12.2020

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Det er en forutsetning for handelen at tinglyste utleggsforetninger bekreftes slettet av kreditorer.

Adresse og matrikkel

Tomt - Raipas, 9518, Alta, Gnr. 34 bnr. 152 i Alta kommune

Oppdragsnummer

89-21-0003

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Partners Eiendomsmegling Alta AS sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.