Rotsund

Stor og sørvestvendt hyttetomt ved sjøen - Egen nausttomt og fantastisk utsikt!

Ravelseidet ytre 160 , 9153 Rotsund

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Lars Erik Bjørn
Lars Erik Bjørn Eiendomsmegler
Mia Benedicte Lund
Mia Benedicte Lund Eiendomsmegler / Fagansvarlig
Type / Eierform Hyttetomt / Selveier
Tomt 1 431 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 68
Bruksnummer 34
FINN.no 235254118
Sist endret 16.05.2022 12:40
Prisantydning 250 000,-
Totalpris 257 619,-

Beregnet totalkostnad

250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 6 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 250 000,-)) 199,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 7 619,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 257 619,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Velkommen til Ravelseidet Ytre 160! Vi har nå fått denne flotte eiendommen for salg. Her har du mulighet til å realisere drømmen om en fritidsbolig ved sjøen, bygget akkurat slik du ønsker det! Tomten er på hele 1.336 kvm. Det følger også med en nausttomt på 95 kvm, så her får du over 1,4 mål å boltre deg på. Tomten er sørvestend med gode solforhold og kveldssol. Utsikten fra tomten er helt upåklagelig. Her er det panoramautsikt over Rotsundet og mot Uløya med Uløybukt, på andre siden av sundet. 

Historien bak denne eiendommen er at det var to hyttetomter som i sin tid ble sammenføyd til en tomt. Dagens eiere har eid tomten siden 2004, men har nå bestemt seg for at de er for gamle til å starte med hyttebygging.  De ønsker derfor å gi noen andre muligheten til å bebygge denne flotte tomten.

Beliggenhet

Hyttetomten ligger på Ytre Ravelseidet, ca. 5,5 km. fra Skjervøykrysset. Tomten ligger ved enden av en blindvei, uten gjennomgangstrafikk. På nordøstsiden av tomten du Vardfjellet, med elver og vann. Tomten grenser mot fjæra. Tomten er sørvestend med gode solforhold og kveldssol. Utsikten fra tomten er helt upåklagelig. Her er det panoramautsikt over Rotsundet og mot Uløya. Uløybukt ligger så og si på andre siden av sundet (ca. 2,5 km. i luftlinje).

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
-
-
-
-

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
-
-
-

Adkomst

Kjør E6. Ta av mot Skjervøy i Skjervøykrysset. Følg veien ca. 3,5 - 4 km. Ta til venstre i første kryss. Følg veien til snuplassen ved vegenden. Tomten ligger mot sjøen, nedenfor snuplassen.

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 23 134 pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Regulering
Eiendommen  er regulert til: Delarealer Fritidsbebyggelse,Nåværende. Områdenavn BFR 20. Delareal KPHensynsonenavn H310KP. Fare Ras- og skredfare. 

Begrensninger i forbindelse med oppføring av hytte på tomten:
Kjøper må være oppmerksom på følgende forhold når det gjelder mulighetene til å bygge på tomten.
- Tomten ligger mindre enn 100 meter fra strandsonen.  Det er i utgangspunktet byggeforbud i strandsonen, og det kreves derfor dispensasjon fra plan- og bygningsloven for å oppføre bygninger.
- Eiendommen ligger i et område som er skredutsatt. Dersom man ønsker å bygge her krever kommunen at det utarbeides en rapport som viser at skredlinjen ligger over hyttens plassering. Dette må bekostes av den som ønsker å bygge.
- Det er usikre grunnforhold på tomten. Kommunen krever derfor at før bygging kan tillates at det gjennomføres undersøkelser som bekrefter at dette er byggesikker grunn. Kostnadene i forbindelse med dette må dekkes av den som ønsker å bygge.

I epost av 12.10.21 opplyser Nordreisa Kommune følgende: I kommuneplanens arealdel ligger tomta på hytteområdet betegnet BFR 20. I planbestemmelsene punkt 2.3.3 er det stilt krav om detaljplan: I sammenheng med reguleringsplan skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og eventuelle rapporter som viser at det er trygt å bygge der Det er mulig å søke om dispensasjon fra plankravet, og en slik søknad avgjøres av et politisk utvalg. Uansett må det før byggetillatelse kan gis, være avklart om det er trygt å bygge der. I forhold til faresonen skred, må det foreligge undersøkelse og rapport som viser at faktisk skredgrenselinje går på oversiden av hytteplassering. Dette må bekostes av tiltakshaver. En slik rapport skal foreligge ved søknad om dispensasjon. NGU løsmassekart viser at store deler av tomta ligger på marin strandavsetning og vil kunne ha potensiale for kvikkleire. Det vil alltid være ansvarlig byggesøker som må angi og dokumentere om det er byggsikker grunn.
 
Selger har innhentet et tilbud på geoteknisk vurdering og skredfarevurdering der undersøkelsene vil beløpe seg til ca. kr. 180.000,-. Leverandør spesifiserer at dette er et tilbud gitt til selger og ikke er bindende for dem mot 3. part. 


Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til bjorn@partners.no eller SMS: 91 59 82 89 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. 

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). 

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. "

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Ravelseidet ytre 160, 9153, Rotsund, [Gnr. 68 bnr. 34 og gnr. 68 bn.r 39 i Nordreisa kommune

Oppdragsnummer

89-21-0227

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Partners Eiendomsmegling Alta AS sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.