Treungen

Gautefall - Kjempemulighet for billig rå-tomt på 1062 kvm med utsikt over Nissedal

Kvarvåsvegen 23 , 3855 Treungen

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Daniel Nes Yven
Daniel Nes Yven Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Type / Eierform Hyttetomt / Selveier
Tomt 1 062 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 34
Bruksnummer 155
FINN.no 274658803
Sist endret 21.08.2023 10:35
Prisantydning 250 000,-
Totalpris 267 519,-

Beregnet totalkostnad

250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,50 (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 6 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 250 000,-)) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 17 519,50 (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 267 519,50 (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Velkommen til Kvarvåsvegen 23. Dette er en tomt som befinner seg på Øverlandsheia og er regulert til fritidsformål. Øverlandsheia er under utbygging og har naturskjønne omgivelser og kort bilvei til Gautefall og Treungen. Øverlandsheia er et nytt og fint hyttefelt med Bjønntjønnlia som nærmeste nabofelt. Rå-tomten Kvarvåsvegen 23 er for deg som ønsker å ta del i utbygging av Gautefall.

Beliggenhet

Meglerhuset Telemark /v Daniel har gleden av å presentere Kvarvåsvegen 23. Rå-tomten ligger fint til i hyttefeltet Øverlandsheia på Gautefall. Øverlandsheia er et hyttefelt under utbygging og byr på utallige turmuligheter om sommeren samt fine skiløyper om vinteren. Hyttefeltet har en beliggenhet ca. midt mellom Gautefall skisenter og Treungen.

Beliggenheten byr på utallige muligheter for både ung og voksen. Gautefall er mest kjent for sine vinteraktiviter. Med et godt omtalt alpin-senter og skiløyper av høy klasse og med et av Norges flotteste skiskytteranlegg stiller Gautefall sterkt for vinterspenning.

Treungen er et kjempefint område i en idyllisk dal ved en av Norges største innsjøer, Nisser. Langs Fjonesiden av Treungen har du langstrekkelige sandstrender hvor du kan oppleve sommeridyll eller bade. Langs Kyrkjebygda og Nordbygda siden kan du oppleve fantastiske sykkelveier og  fine turmuligheter.

Kvarvåsen kan med andre ord by på alt fra vinterspenning til sommeridyll.

Formuesverdi

Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.
Ved senere år skal denne formuesverdien videreføres, men med en eventuell årlig fastsatt oppjustering.

Regulering

Eiendommen er regulert til fritidsformål. Reguleringskart med bestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.
Reguleringsføresegner - Reguleringsplan Øverlandsheia , del av gnr. 34 bnr. 1 m. fl. i
Nissedal kommune
1.2. Fritidsbustader, Eksisterande tomter Felt A - J, M - T og W - Y, og tomt Tomt 1-
113
a) Det er fastsett følgjande krav til utnytting av den einskilde tomt:
1) Utbygging kan ikkje settast i gong før det er ført straum, veg, vatn og avlaup fram til
tomta.
2) Det er ikkje lov å føre opp meir enn ei hytte og eit sekundærbygg pr. tomt.
Sekundærbygg skal plasserast nært hytta, høgst 10 meter frå planlagt hytte og
maksimalt 5 meter frå eksisterande hytte. Sekundærbygg skal ha maksimalt
bruttoareal (BTA) 30 m2. Hyttene skal ha møneretning parallelt med høgdekotene
eller framherskande terrengformasjonar.
3) Hovudbygning skal plasserast slik at x og y koordinaten for den einskilde tomt i
vedlagte koordinatliste kommer innanfor bygningens grunnmur/fasade. Vedlagt
koordinatliste - datert 16.03.09
4) Maksimalt bruksareal pr. tomt (BRA) = 200 m2, unntatt på tomtene R1b og R2, 3, 7,
12, 13, 35, 46, 50-55, 101, 104 og 113 der maksimalt bruksareal (BRA) = 160 m2.
5) Maksimalt bruksareal på tomt 10 og 11 er BRA = 350 m² inkl. parkering (54 m²).
6) Maksimal mønehøgde: 6,5 meter, unntatt tomt 10, 11, 25, 27, 28, 31, 32, 36, 37, 40,
44, 59, 60, 68, 70, 96, R1b og W2b der maksimal mønehøgde er 7,5 meter.
7) Bygg skal ha saltak med takvinkel: 19 - 36 grader.
8) Minimum 2 biloppstellingsplassar pr. tomt, unntatt tomt 10 og 11 der det skal vere 3
parkeringsplassar om det vert bygd 250 m² BRA eller større.
9) Det er ikkje lov å ha flaggstong eller lysmast på tomta.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 45 23 08 63 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Det er biloppstillingsplass som følger tomten.
Ta kontakt med megler for nærmere beskrivelse.

Det er plassert strømstolpe med høyspenning på eiendommen.

Det er ikke gjort grunnundersøkelser av tomten. Tomten selges som selveiertomter, og tomten er ikke opparbeidet eller byggesøkt. Kjøper står fritt til å velge entreprenør og leverandører.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Kvarvåsvegen 23, 3855, Treungen, Gnr. 34 bnr. 155 i Nissedal kommune

Oppdragsnummer

90-22-0075

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners Telemark sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.