Syvde

Småbruk med flott beliggenheit - Naust - Jaktrett

Eikremstranda 130 , 6140 Syvde

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Andre Kragset
Andre Kragset Eigedomsmeklar MNEF

NABOLAGSPROFIL

72%

eier sin egen bolig

50%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

54%

har bolig på over 120 kvm

38%

er gift

20%

har høyskoleutdanning

Type / Eierform Landbrukseiendom / Selveier
Primærrom 120 m²
Bruksareal 162 m²
Tomt 193 593 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 2
Soverom 5
Byggeår 1890
Gårdsnummer 82
Bruksnummer 1
Energimerking G
FINN.no 304547363
Sist endret 21.09.2023 09:55
Prisantydning 1 990 000,-
Totalpris 2 053 570,-

Beregnet totalkostnad

1 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-)) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 63 570,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 053 570,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Her har du sjansen til å sikre deg eit flott småbruk med
fantastisk utsikt og solrik beliggenheit.
Bruket har mellom anna jaktrett på hjort og fallrettar. Her
kan ein verkeleg sleppe fri sin indre småbrukar og verte
dels sjølvberga.
På tunet har ein eit innhaldsrikt våningshus som mellom
anna har 5 soverom, 2 stover og mykje lagerareal.
På tunet har ein og eit romsleg uthus som noværande
eigar har starta renoveringa av.
Det tidlegare driftsbygget er i dag nytta som lager.
Naust med båtopptrekk i fjøra.

Innhold

Eigedomen består av våningshus, uthus, tidlegare
driftsbygg og naust. I tillegg er det murar etter
tidlegare sel/hytte på fjellet.

Våningshuset er over 3 plan i tillegg til
lagerloft/mørkeloft og inneheld:
Hovudetasje:
Gang, bad/vaskerom, 2 stover og kjøkken.
Andre etasje:
Gang, wc og 5 soverom.
Loft:
Lagerareal
Kjellar:
Lagerareal.

Uthuset er på ei flate og har eit rom i tillegg til lagerareal under.

Driftsbygget er over 3 plan og er i dag nytta som lager.

Naustet er på eit plan og har eit naustrom.

Standard

Eigedomen har normal standard utifrå byggeår og tilhøva elles.
Viser til tilstandsrapport og landbrukstakst for utvida informasjon om eigedomen sin stand.

Beliggenhet

Eigedomen ligg fint til på Eikrem med utsikt over Syvdsfjorden, Syvde sentrum og fjella ikring.
Ca 3-4 minutt frå Syvde sentrum der ein finn butikkar, skule og barnehage.
Kort veg til flott turterreng.

Løpende kostnader

Kommunale avgifter, forsikring, straumforbruk og liknande.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

Følgande avvik ved bustaden(våningshuset har fått
tilstandsgrad TG2 eller TG3:
Viser til vedlagt tilstandsrapport for utfyllande informasjon for kvart enkelt punkt.

TG3: Store eller alvorlige avvik
- Utvendig - Veggkonstruksjon
- Utvendig - Vinduer ett soverom på loft og ett på kjøkken.
- Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn
- Spesialrom - Overflater og konstruksjon > Wc.
- Tomteforhold - Forstøtningsmurer
TG IU: Ikke undersøkt
- Våtrom - Fukt i tilliggende konstruksjoner -
Bad/vaskerom
- Tomteforhold - Byggegrunn
TG2: Avvik som kan kreve tiltak
- Utvendig - Dører
- Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under
balkonger
- Innvendig - Overflater
- Innvendig - Pipe og ildsted
- Innvendig - Innvendige dører
- Våtrom - Ventilasjon - Bad/vaskerom
- Kjøkken - Overflater og innredning - Kjøkken
- Tekniske installasjoner - Ventilasjon
- Tekniske installasjoner - Varmtvannstank
TG2: Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak
- Utvendig - Taktekking
- Utvendig - Takkonstruksjon/Loft
- Utvendig - Vinduer
- Utvendig - Utvendige trapper
- Innvendig - Radon
- Innvendig - Rom Under Terreng
- Innvendig - Andre innvendige forhold
- Våtrom - Overflater vegger og himling - Bad/vaskerom
- Tekniske installasjoner - Vannledninger
- Tekniske installasjoner - Avløpsrør
- Tomteforhold - Drenering
- Tomteforhold - Grunnmur og fundamenter
- Tomteforhold - Utvendige vann- og avløpsledninger

Selgers egenerklæringsskjema

-

Boligens areal

Primærrom: 120 kvm, Bruksareal: 162 kvm

Areal på andre bygg en våningshus er ca areal.

Våningshus
Bruksareal
Kjeller BRA: 42 m².
1. etg. BRA: 62 m².
2. etg. BRA: 58 m².
Primærrom
1. etg. P-rom: 62 m². Gang, bad/vaskerom, stover og kjøkken
2. etg. P-rom: 58 m². Gang, wc og 5 soverom
Sekundærrom
Kjeller S-rom: 42 m².

Driftsbygg
Bruksareal
1. etg. BRA: 32 m².
2. etg. BRA: 97 m².
Sekundærrom
1. etg. S-rom: 32 m². Lagerrom(tidlegare husdyrrom)
2. etg. S-rom: 97 m². Lager

Uthus
Bruksareal
1. etg. BRA: 22 m².
Sekundærrom
1. etg. S-rom: 22 m². Lager

Naust
Bruksareal
1. etg. BRA: 28 m².
Sekundærrom
1. etg. S-rom: 2 m². Naustrom

Eigedomen er ikkje oppmålt av meklar. Oppgjeve areal er henta frå rapport frå takstmann.
Det er bruken av romet på befaringstidspunktet som avgjer om romet vert definert som P-ROM eller S-ROM.
Dette betyr at romet både kan være i strid med byggteknisk føresegn og mangle godkjenning i kommunen for den aktuelle bruken, utan at dette vil få betydning for takstmannen sitt val.

Adkomst

Eigedomen ligg inntil offentleg veg og har lett tilkomst.

Tomt

193593.4 m² - eigedomstomt.
Eit fantastisk og pent opparbeidd tun med skjerma uteplassar og fantastisk utsikt over fjord og fjell.
Hagen/tunet er opparbeidd med forstøttningsmurar som tek nivåskilnadane og har relativt flate plenareal.

Iflg landbrukstakst er arealet fordelt slik:
Fulldyrka jord: 16,2 dekar
Innmarksbeite: 9 dekar
Produktiv skog: 86,5 dekar
Anna markslag: 78,2
Bebygd areal: 3,6 dekar(tunet utgjer ca 1,5 dekar av
dette)
I tillegg har bruket ein ikkje talfesta del av felles
utmark/fjellmark.

Bruket har andel i hjortevald som omfattar 4-5 gardar som siste åra har hatt løyve på 12-14 dyr pr. år, av dette er det ca 2 dyr pr år på dette bruket.
Bruket har og fallrett i Gryteelva som har fått konsesjon for utbygging.

Garasje / Parkering

Godt med parkeringsplassar på tunet. Og mogleg å parkere i det tidlegare driftsbygget.

Byggemåte

Bustaden er oppført i mur/betong og tre.
Sjå rapport frå takstmann for utvida informasjon om bustaden sin bygge og konstruksjonsmåte.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det finns ikkje teikningar eller ferdigattest/bruksløyve på bygga på eigedomen i kommunale arkiv, meklar får difor naturleg nok ikkje kontrollert om rominndeling/bruk samsvarar med eventuelt omsøkt bruk.
Oppføring av bustad før Plan- og Bygningslova trådte i kraft i 1965, var ikkje underlagt søknadsplikt.
For slike bygg føreligg det difor verken byggeløyve eller bruksløyve/ferdigattest.
Dette medfører sjølvsagt ikkje at slike bygg er å ansjå som ulovlege pr. i dag
Det vert ikkje utferda ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998. jfr. plan- og bygningslova §21-10, femte ledd.

Adgang til utleie

Dette er ein sjølveigd eigedom og kan i si heilheit fritt utleigast.

Oppvarming

Elektrisk hovudoppvarming med varmepumpe luft-luft.
Varmekablar på bad.
Vedfyring

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 4 969 pr. år For 2022. Kommunale avgifter omfattar renovasjon, feiing/tilsyn og slamavgift. Det er pr 2023 ikkje eigedomsskatt i Vanylven Kommune

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

I følgje arealdelen til gjeldande kommunedelplan for Vanylven (planID 1511001, vedteken 2014), har arela nærast tunet arealførmål noverande bustadbygging
(ca. 2.730 m2 og ca. 1.820 m2, områdenamn B9).
Teig/areal på nedsida av fylkesvegen har arealføremål naust (232 m2, områdenamn N7).
Areal i bakkane oppom tunet har arealførmål framtidig bustadbygging (ca. 14,7 dekar, områdenamn B8).
Teig der vegen Eikremstranda tek av frå fylkesvegen har arealførmål framtidig næringsverksemd (4.888 m2, områdenamn E8).
Ut over det har eigedomen areal øyremerka som næringsareal for landbruk (LNFR-areal).
Kommunaplan kan sjåast på kommunen sine heimesider eller på meklar sitt kontor.

Konsesjon / Odel

Eiendommen er konsesjonspliktig og pga. størrelsen er den også omfattet av regler om bo- og driveplikt.
Megler gir kjøper nødvendig hjelp til utforming av konsesjonssøknaden.
Kjøper er selv ansvarlig for å søke om konsesjon. Kjøper har risikoen for at konsesjon ikke blir innvilget..

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

15.06.1846 - Dokumentnr: 900017 - Utskifting
Gjelder denne registerenheten med flere

19.11.1885 - Dokumentnr: 900030 - Utskifting
Gjelder denne registerenheten med flere

26.07.1897 - Dokumentnr: 900039 - Utskifting
Gjelder denne registerenheten med flere

22.01.1908 - Dokumentnr: 900072 - Erklæring/avtale om fredskogfelt.
Gjelder denne registerenheten med flere

10.11.1908 - Dokumentnr: 900073 - Erklæring/avtale om fredskogfelt.
Gjelder denne registerenheten med flere.

26.11.1960 - Dokumentnr: 3052 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:1511 Gnr:82 Bnr:21
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Bestemmelse om fiskerett

30.04.1971 - Dokumentnr: 1317 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:1511 Gnr:82 Bnr:24
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vann/kloakkledning

18.11.1974 - Dokumentnr: 4878 - Jordskifte
Gjelder denne registerenheten med flere

27.05.1977 - Dokumentnr: 2859 - Jordskifte
Gjelder denne registerenheten med flere

17.10.1977 - Dokumentnr: 5493 - Jordskifte
Gjelder denne registerenheten med flere

18.08.1981 - Dokumentnr: 3899 - Bestemmelse om
bebyggelse

03.01.1984 - Dokumentnr: 51 - Jordskifte
Gjelder denne registerenheten med flere

07.02.2014 - Dokumentnr: 110334 - Rett til utskilt tomt
Rettighetshaver: Ulvestad Edith
Fnr: 250237 40403
Dokumentnr: 900925 - Opprettelse av
matrikkelenheten

26.02.1927 - Dokumentnr: 900021 - Registrering av
grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1511 Gnr:82 Bnr:7

11.01.1949 - Dokumentnr: 55 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere

26.11.1960 - Dokumentnr: 3051 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1511 Gnr:82 Bnr:21

30.04.1971 - Dokumentnr: 1316 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1511 Gnr:82 Bnr:24

03.09.1975 - Dokumentnr: 3436 - Grensejustering
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere

10.11.1986 - Dokumentnr: 4945 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1511 Gnr:82 Bnr:44

15.09.2005 - Dokumentnr: 4095 - Registrering av
grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1511 Gnr:82 Bnr:51
Areal: 41,4 m2 nausttomt

Vei/vann/avløp

Eigedomen ligg inntil offentleg veg, vatn frå eigen brønn, avløp til septiktank med kommunal tømmeordning.

Tilbehør

Vi gjer spesielt merksam på at bustaden sitt lausøyre og tilbehør ikkje inngår i handelen med mindre dette er spesifisert i prospektet.
Kvitevarer som ikkje er integrert i innreiing inngår ikkje dersom det ikkje er spesifisert. Fastmontert og innebygd kjøkken- og baderomsinnreiing fyl bustaden.
Med mindre anna er spesifisert gjeld NEF si normgjevande liste over lausøyre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 47 80 85 85 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Vedlagt i salsoppgåva ligg det tilstandsrapport frå takstmann, egenerklæringsskjema frå seljar og nabolagsprofil.
Alle interessentar vert oppmoda til å setje seg inn i dei framlagde dokumenta før dei gjev inn bod.
Vi gjer merksam på at det er Kragset & Partners sine standard kjøpekontrakter vert nytta i handelen dersom det ikkje vert avtalt noko anna før handel har komt i stand.
Eigedomen er ikkje oppmålt av meklar. Oppgjeve areal, både innvendig og utvendig er henta frå rapport frå takstmann.
Salsoppgåva er basert på seljar sine opplysningar gjeve til takstamann, meklar og opplysningar innhenta frå kommunen og andre offentlege kjelder.
Interessentar oppmodast til å undersøkje eigedomen godt, gjerne saman med sakkyndig, før bod vert gjeve. Det er ikkje kontollert at tomtegensene stemmer med dei grensene som er fysisk satt.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Eikremstranda 130, 6140, Syvde, Gnr. 82 bnr. 1 i Vanylven kommune

Oppdragsnummer

196-23-0022

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Kragset & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.