Raufoss

Slåtten- KUN 3 IGJEN! Snart innflytning. Totalt 14 moderne leiligheter i solfylte Vestrumenga. Carport - Terrasse

Rudslåtten 34 , 2834 Raufoss

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Runa Skumlien
Runa Skumlien Eiendomsmegler MNEF / Partner / Oppgjørsmedarbeider
Silje F. Aandalen
Silje F. Aandalen Eiendomsmegler MNEF / Partner

NABOLAGSPROFIL

87%

eier sin egen bolig

47%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

64%

har bolig på over 120 kvm

34%

er barnefamilier

35%

er gift

Type / Eierform Leilighet / Borettslag
Primærrom 29 m²
Bruksareal 29 m²
Tomt 5 950 m² / Eiet tomt
Soverom 1
Byggeår 2020
Gårdsnummer 66
Bruksnummer 13
FINN.no 167744293
Sist endret 10.09.2021 13:42
Prisantydning 800 000 - 850 000
Totalpris 1 601 132 - 1 701 132

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
A-0A 1 29 m2 29 m2 850 000,-
A-0B 1 29 m2 29 m2 800 000,-
B-0B 1 29 m2 29 m2 800 000,-

Areal

Primærrom: 29,90 kvm - 82 kvm, Bruksareal: 29,90 kvm - 82 kvm
Blokk A og B
U . etasje
Bruksareal: 29,90-55,30 m².
P-rom: 29,90-55,30 m².
Følgende rom er oppgitt som P-rom: 1-2 soverom, stue/kjøkken, bad, vindfang.
1. og 2. etasje
Bruksareal: 74,10-82 m².
P-rom: 74,10-82 m².
Følgende rom er oppgitt som p-rom: 2 (3) soverom, vaskerom, stue/kjøkken, bad, entre.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Tomt / Tomteareal

Eiet tomt på ca. 5950 kvm som eies av sameiet.
Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.
Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.
Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.
Det er åpet for tilvalg i begynnelsen av byggeprosessen.
Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utenomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.
Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.
Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

Sameiet / Forretningsfører

Det vil bli opprettet ett/flere sameier på eiendommene, og ved kjøp av leilighet medfølger rett og plikt til å være medlem av felles sameie. Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men Selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp.For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjsonssameiet og driften av dette.Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Reguleringsmessige forhold

Reguleringsplan for "Slåtten" med plan-ID 0529151, vedtatt 21.2.2019, revidert 03.06.2020.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Estimerte felleskostnader

Fra kr. 5 425 ,- pr.mnd. til kr. 11 267,- pr. mnd.
Fellesutgifter omfatter i tillegg til avdrag og renter på andel av fellesgjeld, kommunale avgifter inkl. eiendomsskatt, forsikring av bygningsmassen, løpende utvendig vedlikehold, forretningsfører, revisjon, styrehonorar inkl. arbeidsgiver avgift, bomiljøtiltak, kabel-TV abonnement med bredbåndstilknytning. Strøm og innboforsikring er ikke inkludert i felleskostnadene. Utbygger tar forbehold om økning i fellesutgiftene og i kommunale avgifter i byggeperioden som følge av generelle prisøkninger hos de som leverer tjenestene/produktene som nevnt over

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende før overtakelse.
Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.
Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.
Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustad

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.
Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 30.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.
Selger er etter Bustadoppføringslova § 12 pliktig til å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering. Til det er dokumentert at det foreligger garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukeren rett til å holde tilbake alt vederlag. Overføring av innbetalt beløp til selger er avhengig av selgers garantistillelse i.h.t. Bustadoppføringslova § 47.

Finansiering

Kjøpesum er fordelt med 50% innskudd og 50% fellesgjeld. Rente på lån er beregnet som en flytende rente på 3,5 % pa. Total løpetid på lån er 40 år.
Det er ingen avdragsfri periode på lånet. Felleslånet innehar muligheten til individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning).

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Beskrivelse

Denne boligen selges med dobbeltboligforsikring. Se eget produktark
Velkommen til Slåtten!
Slåtten borettslag ligger sentralt på Raufoss. Her bygger Mesterhus Innlandet i samarbeid med GOBB, 14 nye leiligheter i første byggetrinn.
Tanken er å lage et trivelig bosamfunn i solfylte Vestrumenga. Her blir det et koselig tun med avsatt område til lek og bålplass. Alle leilighetene får egen carport og det vil i tillegg bli noen gjesteparkeringer.
Slåtten borettslag skal passe til både yngre og eldre som ønsker å bo i et innbydende område. Slåtten innbyr til det gode liv.
Leilighetene i hus A og B selges med dobbeltboligforsikring. Se eget produktark.
Byggetrinn 2 vil bestå av 6 nye leiligheter i hus C, og kommer for salg ca 2. kvartal 2021.
SLÅTTEN BORETTSLAG
Slåtten borettslag vil bli bestående av 14 boenheter i hus A og B, i byggetrinn 1. Borettslaget er tilknyttet Gjøvik og Omegn Boligbyggelag (GOBB).
Når du kjøper en bolig i ett borettslag blir du andelseier i borettslaget. Eierskap av andelen gir deg enerett til din egen bolig, og du får rett til å benytte fellesarealene sammen med de andre andelseierne i borettslaget.
GOBB er forretningsfører for borettslaget. Alle som bor i borettslag tilknyttet GOBB vil oppleve en god og trygg hverdag. Vi har mange tiårs erfaring med å bistå drift av borettslag.
Hverdagen vil også bli mye enklere hva gjelder vedlikehold og oversikt over økonomi i forhold til boligen. GOBB utarbeider forslag til vedtekter for borettslaget.
Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet består av andelseierne i borettslaget. Det er generalforsamlingen som velger styre og som gjør alle viktige vedtak, som f.eks. å endre vedtekter.

Innhold

Blokk A og B med 7 enheter i hver. 3 mindre leiligheter i underetasjen og 2 i 1.etasje samt 2 i 2.etasje. Leilighetene har alt fra 1 - 2 soverom, men mulighet for 3 i noen av de, samt bad, kjøkken og stue. I tillegg er det vaskerom i leilighetene i 1 og 2 etasje. Terrasse/uteplass og carport på alle enhetene.

Standard

GENERELT
Teknisk forskrift TEK 17 er lagt til grunn, og kjøper har derfor en stor trygghet for meget gode byggetekniske løsninger.
Dette gjelder både den enkelte bolig, og prosjektet i sin helhet. Det leveres 1 stk brannslokningsapparat løst i hver bolig. Det leveres 3 stk nøkler til boligen. Boligene leveres klare for innflytning.
KJØKKEN
Det leveres moderne og tidsriktig kjøkken av type Sigdal Uno. Kjøkkenet leveres ikke med hvitevarer. Det leveres hel benkeplate i slitesterk og vedlikeholdsfri laminat. Stålkum med ettgreps armatur med tilkobling for oppvaskmaskin.
Som tilvalg kan man endre farger på fronter! Man kan også endre på benkeplate og knotter. Det er ikke med fliser over benk i leveransen, men dette kan bestilles som tilvalg.
BAD
Badene leveres med:
-Vegghengt WC.
-Baderomsinnredning med heldekkende servant. Hvit servant med ettgreps armatur.
-Rette dusjvegger.
Badene er plassbygde. På vegger på bad benyttes det baderomsplater 3090-F01 HG Denver White.
På gulv bad benyttes flis størrelse 20x20cm og 10x10cm i dusjnisje.
Varmtvannsbereder er plassert på vaskerom på de største leilighetene, kran og avløp for vaskemaskin
INNVENDIG OVERFLATER
Overflater himling: Hvitmalt takplater Huntonitt 60x120 cm. Anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund.
Overflater vegg: Hvitmalt panelplater Huntonitt. Anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund.
Overflater gulv: 3 stavs eikeparkett i stue, kjøkken og soverom. Vinylbelegg i vaskerom.
Listverk er hvitmalt i fra fabrikk i glatt enkel utførelse. Synlige stiftehull.
Innvendige dører er hvite glatte formpresset med hvitmalt karm og foringer. Stålvrider.
Vinduer innvendig er hvitmalt.
GARDEROBESKAP
Det leveres ikke garderobeskap, men det er avsatt plass iht forskriftene.
CARPORT/PARKERING
Alle leiligheten er tilknyttet egen carport.
UTOMHUS
Området vil bli planert og tilsådd. Gruset adkomst, parkeringsplasser, gangveier og carporter.
Boligene leveres med vedlikeholdsvennlige fasader med ubehandlet malmfuru kledning og Alu bekledd vinduer utvendig. Bekledde vinduer utvendig. Ytterdør er gråmalt med glass.Terrasser har heller på bakkenivå. CU impregnert platting over bakkenivå. Tak er tekket med papp.
Alle interne veier, fellesanlegg og grøntarealer i området vil bli eiet av borettslaget.
Driftsutgifter blir fordelt på alle eiendommene/ borettslagene i området. Kostnader for overdragelse av fellesarealer og anlegg til borettslaget bekostes av utbygger.
OPPVARMING
Boligene varmes opp med varmekabler i gulv i entre/gang, stue/kjøkken og bad. Panelovner på soverom.
Leveres i hht NEK 400 med grunnleggende belysning.
VENTILASJON
Balansert ventilasjon i hht. TEK 17
Medfølger ikke: Garderobeskap, hvitevarer, markiser, gardinbrett, møbler, tørkestativ, og beplantning.
For en mer utfyllende beskrivelse ta kontakt med oss eller last ned prospekt!

Beliggenhet

Slåtten ligger vestvendt og flott til like øst for Raufoss sentrum. Dette er et veletablert og rolig nabolag. Stort mer sentralt og barnevennlig enn dette blir det ikke. Området ligger fint til på en høyde ca 100 meter i fra Vestrumenga barnehage der det også er anlagt kunstgressbane. Herfra er det også kort vei til skoler, idrettsanlegg, badeland, hoppsenter og kjøpesenter med alt du måtte ønske deg av innhold.
Lysløypa grenser inn til Slåtten boligområde så her kan du ta på skiene å gå rett ut i marka. På Raufoss har du nesten uendelige turmuligheter sommer som vinter. Oslo ligger et par timer sørover, Gardermoen 1,5 timer samme vei. Det er 10-15 minutters kjøring til Gjøvik.

Reguleringsplan / reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for "Slåtten" med plan-ID 0529151, vedtatt 21.2.2019, revidert 03.06.2020.

Betalingsbetingelser

Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustadoppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes et forskudd tilsvarende 20 % av kjøpesummen innbetalt ved kontraktsunderskrift. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge finansieringsbevis.
Kjøpesum, omkostninger og eventuelle tilvalg skal være på meglers klientkonto i god tid før overtagelse. Kjøper som ikke er fysisk person, kan ikke kjøpe iht borettslagsloven.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Rudslåtten 34, 2834, Raufoss, Gnr. 66 bnr. 13 i Vestre toten kommune

Eier

Innlandet Boligprosjekt AS, et samarbeidsselskap mellom GOBB og Mesterhus Innlandet.
Entreprenør
Rotstigen AS

Oppdragsnummer

6-19-9003

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.